همایش ملی خودکشی و رفتارهای مرتبط , 2012-02-29

عنوان : ( رفتارهای خود جرحی و اقدام به خود کشی در زندانیان مرد با و یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) )

نویسندگان: محمد حمزه لو , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) یکی از اختلال‌های روان‌پزشکی شایع است که اغلب تا بزرگسالی پایدار بوده، با اختلال‌های روان‌پزشکی زیادی همچون اختلال‌های خلقی، سوءمصرف مواد، اضطرابی، اختلال‌های شخصیت ضداجتماعی و مرزی همبودی دارد. پژوهش‌ها نشان می هند که این اختلال در جمعیت زندانیان رایج است، و به نظر می‌رسد که یکی از مفاهیم زیربنایی مرتبط با بروز رفتارهای خود جرحی و خودکشی در زندانیان باشد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی میزان شیوع رفتارهای خود جرحی و اقدام به خودکشی در زندانیان مرد مبتلا به ADHD زندان گرگان بود. روش: تعداد 30 نفر از زندانیان مرد زندان گرگان که بر اساس پرسشنامه خود سنجی ADHD (ASRS) و مصاحبه بالینی و روان‌پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفته و مبتلا به ADHD تشخیص داده شده بودند، و 30 نفر از بین زندانیان بدون ADHD که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، مقایسه شدند. نتایج: میزان شیوع اقدام به خودزنی و رفتارهای خود جرحی بر اساس مصاحبه بالینی ارزیابی شد و داده‌های حاصله با آزمون آماری خی دو (χ2) تحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان شیوع اقدام به خودکشی در زندانیان مبتلا به ADHD و بدون ADHD به ترتیب 50% و 20% و میزان رفتارهای خود جرحی در زندانیان مبتلا به ADHD و بدون ADHD نیز به ترتیب 40% و 30% بود. تفاوت بین دو گروه معنادار بوده و نشان می‌دهد که زندانیان مبتلا به ADHD 5/2 برابر بیشتر از زندانیان بدون ADHD در معرض خطر اقدام به خودکشی هستند. نتیجه: این نتایج بر ضرورت برنامه تشخیصی، درمانی یا مراقبتی برای زندانیان مبتلا به ADHD به عنوان یک راهبرد پیش‌گیری از خودکشی و خود جرحی در زندان‌ها تاکید می‌کند.

کلمات کلیدی

, اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD), خودکشی, رفتار‌های خودزنی, زندان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026553,
author = {حمزه لو, محمد and مشهدی, علی and صالحی فدردی, جواد},
title = {رفتارهای خود جرحی و اقدام به خود کشی در زندانیان مرد با و یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD)},
booktitle = {همایش ملی خودکشی و رفتارهای مرتبط},
year = {2012},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD)، خودکشی، رفتار‌های خودزنی، زندان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رفتارهای خود جرحی و اقدام به خود کشی در زندانیان مرد با و یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD)
%A حمزه لو, محمد
%A مشهدی, علی
%A صالحی فدردی, جواد
%J همایش ملی خودکشی و رفتارهای مرتبط
%D 2012

[Download]