پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2011-12-14

عنوان : ( الگوی توزیع فرامینیفرهای بنتیک و بررسی رخداد هیپرترمالی در مرز ایپرزین -لوتتین در برش یاقل ، غرب حوضه کپه داغ )

نویسندگان: محمدمهدی حسین زاده فیروزیان , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه ، گذر از مرز ایپرزین – لوتتین ( ائوسن زیرین – میانی ) را برای اولین بار در برش روستای یاقل، شمال شهر درگز، واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ، مورد بررسی قرار می دهد؛ که منجر به شناسایی یکدسته از رخدادها، در حد فاصل دو آشکوب ایپرزین و لوتتین می شود. این برش از نظر لیتولوژیکی، عمدتا شامل: مارن، شیل و میان لایه هایی از سیلت استون می باشد. در این برش بیش از 80 درصد مجموعه های بنتیک، شامل گونه های کربناته می باشند؛ که در محدوده عمقی مشخصی قرار دارند، و بیانگر عمق باسیال و تنوع کم در میزان Aragonia aragoensis بالایی تا میانی در مرز مذکور می باشند. همچنین فراونی گونه از فرامینیفرهای پلانکتون در مرز ایپرزین – Hantkenina فرامینیفرهای بنتیک و همچنین اولین ظهور لوتتین، امکان وجود یک رخداد هیپرترمالی را به ما نشان می دهد .

کلمات کلیدی

, کپه داغ , ایپرزین – لوتتین , فرامینیفرهای بنتیک رخداد هیپرترمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026662,
author = {حسین زاده فیروزیان, محمدمهدی and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {الگوی توزیع فرامینیفرهای بنتیک و بررسی رخداد هیپرترمالی در مرز ایپرزین -لوتتین در برش یاقل ، غرب حوضه کپه داغ},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کپه داغ ، ایپرزین – لوتتین ، فرامینیفرهای بنتیک رخداد هیپرترمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوی توزیع فرامینیفرهای بنتیک و بررسی رخداد هیپرترمالی در مرز ایپرزین -لوتتین در برش یاقل ، غرب حوضه کپه داغ
%A حسین زاده فیروزیان, محمدمهدی
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2011

[Download]