پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور استان زنجان مرکز ابهر , 2011-11-09

عنوان : ( اثر فسیلهای کرتاسه پایینی درمناطق امان آباد و بازحوض درحوضه بینالود، جنوب مشهد )

نویسندگان: لیلا مرادی , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا , نصرا... عباسی , ئارام بایت گل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسوبات کرتاسه پائینی در جنوب مشهد در محدوده روستاهای امانآباد و بازحوض از دو واحد تخریبی و کربناته شامل کنگلومرا، ماسه سنگ، شیل و سنگ آهک تشکیل شده است. سنگ آهکهای این برش حاوی مقادیر قابل توجهی از Ophiomorpha irregulaire, : اثرفسیلها می باشند که در بین آنها 9 اثرجنس و 2 اثرگونه زیر شناسایی شدند ?Conichinus, Rosselia, Palaeophycus, Ophiomorpha cf nodosa, Ophiomorpha annulata, Spongeliomorpha isp., Thalassinoides isp., Skolithos isp., Planolites و آثارحفاری دوکفه ای ها. بر پایه اثر فسیل های شناسایی شده، این beverleyensis , Bergaueria isp اسکولایتوس وگلوسی فانجیتس و بخشی از اثر رخساره ( ichnofacies) سنگواره ها در رخساره های اثرفسیلی Semi-) کروزیانا ایجاد شدهاند. این رخسارهها در یک محیط رمپ کربناته شامل بسترهای نیم تحکیم یافته برجای گذاشته شده اند. ( Sublittoral zone) تا مناطق فروجذر و مدی ( consolidated Substrate

کلمات کلیدی

, بینالود, کرتاسه پایینی, اثرات فسیلی, رمپ کربناته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026699,
author = {مرادی, لیلا and عاشوری, علیرضا and وحیدی نیا, محمد and نصرا... عباسی and بایت گل, ئارام},
title = {اثر فسیلهای کرتاسه پایینی درمناطق امان آباد و بازحوض درحوضه بینالود، جنوب مشهد},
booktitle = {پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور استان زنجان مرکز ابهر},
year = {2011},
location = {ابهر, ايران},
keywords = {بینالود،کرتاسه پایینی، اثرات فسیلی، رمپ کربناته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر فسیلهای کرتاسه پایینی درمناطق امان آباد و بازحوض درحوضه بینالود، جنوب مشهد
%A مرادی, لیلا
%A عاشوری, علیرضا
%A وحیدی نیا, محمد
%A نصرا... عباسی
%A بایت گل, ئارام
%J پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور استان زنجان مرکز ابهر
%D 2011

[Download]