چهارمین کنگره تازه های دیابت , 2012-02-29

Title : ( Study of the effects of experimental hyperglycemia on myometrial histology in wistar rat )

Authors: FATEME JAMIL , solmaz gharibi , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026704,
author = {JAMIL, FATEME and Gharibi, Solmaz and Behnam Rassouli, Morteza and Mahdavi SHahri, Nasser and , },
title = {Study of the effects of experimental hyperglycemia on myometrial histology in wistar rat},
booktitle = {چهارمین کنگره تازه های دیابت},
year = {2012},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {hyperglycemia; estrous cycle; myometrium},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Study of the effects of experimental hyperglycemia on myometrial histology in wistar rat
%A JAMIL, FATEME
%A Gharibi, Solmaz
%A Behnam Rassouli, Morteza
%A Mahdavi SHahri, Nasser
%A ,
%J چهارمین کنگره تازه های دیابت
%D 2012

[Download]