همایش ملی کشاورزی پایدار , 2011-12-01

عنوان : ( تأثیر کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله بر برخی خصوصیات کمی و کیفی آنها )

نویسندگان: ریحانه بیگناه , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

(Coriandrum sativum L.) به منظور بررسی ترکی بهای مختلف کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله 1388 در قالب طرح بلوک های کامل - آزمایشی در سال زراعی 89 (Trigonella foenum-graecum L.) تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: کشت %50 تراکم مطلوب ،(B) %25 تراکم مطلوب گشنیز + 175 % تراکم مطلوب شنبلیله ،(A) خالص شنبلیله ،(D) %75 تراکم مطلوب گشنیز + 125 % تراکم مطلوب شنبلیله ،(C) گشنیز + 150 % تراکم مطلوب شنبلیله %125 تراکم ،(F) کشت خالص گشنیز ،(E) %100 تراکم مطلوب گشنیز + 100 % تراکم مطلوب شنبلیله %150 تراکم مطلوب گشنیز + 50 % تراکم مطلوب شنبلیله ،(G) مطلوب گشنیز + 75 % تراکم مطلوب شنبلیله بود. برداشت عملکرد بیولوژیک گشنیز در (I) %175 تراکم مطلوب گشنیز + 25 % تراکم مطلوب شنبلیله ،(H) بیشترین ارتفاع و عملکرد بیولوژیک شنبلیله، B %5 و در شنبلیله در 20 % گلدهی گیاهان صورت گرفت. تیمار بیشترین نسبت برابری زمین کلی، کمترین درصداسانس، عملکرد اسانس و عملکرد بیولوژِیک گیاه گشنیز را به خود اختصاص داد. بیشترین ارتفاع، عملکرد بیولوِژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه گشنیز و کمترین عملکرد مشاهده شد. بیشترین درصد نیتروژن زیست توده در گیاه شنبلیله و گشنیز I بیولوژیک گیاه شنبلیله در تیمار مشاهده شدند. E و A به ترتیب در تیمارهای

کلمات کلیدی

, اسانس, نسبت برابری زمین, عملکرد بیولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026776,
author = {بیگناه, ریحانه and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن},
title = {تأثیر کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله بر برخی خصوصیات کمی و کیفی آنها},
booktitle = {همایش ملی کشاورزی پایدار},
year = {2011},
location = {ورامین, ايران},
keywords = {اسانس، نسبت برابری زمین، عملکرد بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله بر برخی خصوصیات کمی و کیفی آنها
%A بیگناه, ریحانه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%J همایش ملی کشاورزی پایدار
%D 2011

[Download]