علوم باغبانی, دوره (25), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (461-469)

عنوان : ( بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) با استفاده از کلشی سین )

نویسندگان: سعید ملک زاده شفارودی , عسکر غنی , مازیار حبیبی پیرکوهی , اکرم امیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان(L. Ocimum basilicum)، دو آزمایش مستقل به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور غلظت کلشی سین و مدت زمان تیمار با 4 تکرار انجام شد. غلظت کلشی سین (چهار سطح صفر- 05/0- 1/0 و 2/0 درصد) و مدت زمان تیمار (سه سطح 6، 12 و 24 ساعت) بود. در آزمایش اول تیمار های فوق بر روی بذر و در آزمایش دوم بر روی مریستم انتهایی اعمال شد. در آزمایش اول کلیه گیاهان غیر از شاهد از بین رفتند. در آزمایش دوم اعمال تیمارها در مرحله 8-6 برگی با استفاده از روش آغشته نمودن نوک مریستم انتهایی توسط گلوله پنبه ای انجام شد. پس از مشاهده تغییرات ظاهری، از هر تیمار تعدادی نمونه توسط فلوسایتومتری مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین مطالعات روزنه ای جهت بررسی تغییرات روزنه ای انجام شد. نتایج حاصل از بررسی های فلوسایتومتری، مرفولوژیک و روزنه ای در رابطه با القای پلوئیدی نشان داد که غلظت تیمار تاثیر معنی داری بر این فاکتور داشته است به طوری که بیشترین میزان احتمال پلوئیدی (63/3 درصد) مربوط به غلظت 05/0 درصد کلشی سین می باشد و زمان تیمار و اثرات متقابل تاثیر معنی داری بر این فاکتور نداشتند. از طرف دیگر اثرات ساده غلظت کلشی سین و مدت زمان تیمار و اثر متقابل آنها بر درصد زنده مانی گیاهان معنی دار بود به طوری که پس از تیمار شاهد (غلظت صفر) بیشترین زنده مانی (4/47) مربوط به غلظت 05/0 بود. غلظت های بالاتر باعث از بین رفتن درصد بالاتری از گیاهان شدند. در میان زمان های مختلف تیمار نیز بیشترین زنده مانی (5/60 درصد) مربوط به تیمار 12 ساعت بود. نتایج کلی نشان داد که غلظت 05/0 درصد و مدت زمان 6 ساعت بهترین تیمار جهت القاء پلوئیدی در گیاه ریحان می باشند.

کلمات کلیدی

, ریحان, سطح پلوئیدی, فلوسایتومتری, کلشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026951,
author = {ملک زاده شفارودی, سعید and غنی, عسکر and حبیبی پیرکوهی, مازیار and امیری, اکرم},
title = {بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) با استفاده از کلشی سین},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2012},
volume = {25},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {461--469},
numpages = {8},
keywords = {ریحان، سطح پلوئیدی، فلوسایتومتری، کلشی سین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) با استفاده از کلشی سین
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A غنی, عسکر
%A حبیبی پیرکوهی, مازیار
%A امیری, اکرم
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2012

[Download]