بررسی های حسابداری و حسابرسی, دوره (18), شماره (63), سال (2011-4) , صفحات (95-112)

عنوان : ( ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور ﮔﺰارش ﻣﻘﺒﻮل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , هاشم منظرزاده تمام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت‌مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه‌های پژوهش مبتنی بر وجود رابطه بین خصوصیات هیئت‌مدیره و نوع گزارش حسابرسان مستقل است. نمونه‌ی آماری پژوهش شامل 187 شرکت طی سال‌های 1384 تا 1388 است. روش آماری برای آزمون فرضیه‌های پژوهش «آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک» است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه‌ی منفی و معنی‌دار بین افزایش در «تعداد اعضای هیأت مدیره» و گزارش مقبول حسابرس و رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار بین افزایش در «نسبت مالکانه» و گزارش مقبول حسابرس وجود دارد. «عدم‌تغییر در اعضای هیئت مدیره سال جاری نسبت به سال قبل» به‌صورت منفی و معنی‌دار بر گزارش مقبول حسابرس تأثیر می‌گذارد و بین افزایش در «نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام» و گزارش مقبول حسابرس رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. رابطه‌ی منفی و معنی‌دار بین «تغییر در حسابرس سال جاری نسبت به سال قبل» و گزارش مقبول حسابرس و رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار بین افزایش در «نرخ بازده دارایی ها» و گزارش مقبول حسابرس وجود دارد.

کلمات کلیدی

, دوﮔﺎﻧﮕﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ, ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻴﺮاﺟﺮاﻳﻲ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه, اﻧﺪازه ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه, اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻏﻴﺮﻣﻘﺒﻮل, رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﻴﺴﺘﻴک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026979,
author = {عباس زاده, محمدرضا and منظرزاده تمام, هاشم},
title = {ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور ﮔﺰارش ﻣﻘﺒﻮل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان},
journal = {بررسی های حسابداری و حسابرسی},
year = {2011},
volume = {18},
number = {63},
month = {April},
issn = {1024-8161},
pages = {95--112},
numpages = {17},
keywords = {دوﮔﺎﻧﮕﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ، ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻴﺮاﺟﺮاﻳﻲ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه، اﻧﺪازه ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه، اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻏﻴﺮﻣﻘﺒﻮل، رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﻴﺴﺘﻴک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور ﮔﺰارش ﻣﻘﺒﻮل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان
%A عباس زاده, محمدرضا
%A منظرزاده تمام, هاشم
%J بررسی های حسابداری و حسابرسی
%@ 1024-8161
%D 2011

[Download]