پژوهشنامه مدیریت اجرایی, دوره (3), شماره (5), سال (2011-8) , صفحات (137-162)

عنوان : ( بررسی تاثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره رفتن اجتماعی تیم ها در تسهیم دانش: تیم های تقحیق و توسعه مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهد )

نویسندگان: سعید مرتضوی , حسن حکیمی , نعمت اله سودی , رضا قلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تسهیم دانش، عاملی حیاتی در اقتصاد مبتنی بر دانش به ویژه در تعاملات میان تیم ها به شمار می آید و طفره رفتن اجتماعی، پدیده ای است که باعث کاهش تسهیم دانش در بین اعضای تیم و عملکرد آنها می گردد. در مطالعه حاضر با اتخاذ استراتژی تحقیق پیمایشی و به کارگیری نظریه مبادله اجتماعی به عنوان چهارچوب نظری تحقیق، به بررسی تاثیر ابعاد عدالت و اعتماد بر طفره رفتن در تسهیم دانش، در تیم ها پرداخته شده است. جامعه آماری این مطالعه متشکل از اعضای تیم های تحقیق و توسعه شرکت های مختلف واقع در شهرک صنعتی توس مشهد و مجاور آن است، که82 نفر در قالب21 تیم کاری -بعنوان نمونه مورد مطالعه- در تحقیق مشارکت داشته اند. داده های به دست آمده بوسیله پرسشنامه های توزیع شده، از طریق نرم افزار پی.ال.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که عدالت توزیعی، رویه ای و اعتماد مبتنی بر خیرخواهی از تاثیر منفی با طفره رفتن در تسهیم دانش برخوردارند. این یافته ها حاکی از این است که تسهیم دانش از رفتار صادقانه، رعایت منافع دیگران، تخصیص منصفانه منابع و تدوین رویه های شفاف و به دور از تبعیض تاثیر می پذیرد

کلمات کلیدی

, تسهیم دانش, نظریه مبادله اجتماعی, طفره رفتن اجتماعی, عدالت, اعتماد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027009,
author = {مرتضوی, سعید and حکیمی, حسن and سودی, نعمت اله and قلی زاده, رضا},
title = {بررسی تاثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره رفتن اجتماعی تیم ها در تسهیم دانش: تیم های تقحیق و توسعه مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهد},
journal = {پژوهشنامه مدیریت اجرایی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {5},
month = {August},
issn = {2008-6237},
pages = {137--162},
numpages = {25},
keywords = {تسهیم دانش، نظریه مبادله اجتماعی، طفره رفتن اجتماعی، عدالت، اعتماد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره رفتن اجتماعی تیم ها در تسهیم دانش: تیم های تقحیق و توسعه مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهد
%A مرتضوی, سعید
%A حکیمی, حسن
%A سودی, نعمت اله
%A قلی زاده, رضا
%J پژوهشنامه مدیریت اجرایی
%@ 2008-6237
%D 2011

[Download]