اندیشه مدیریت راهبردی, دوره (4), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (161-180)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر پدیده «طفره روی اجتماعی» در فعالیت های گروهی مورد مطالعه: گروه های مطالعاتی دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) )

نویسندگان: علیرضا چیت سازیان , سعید مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درک رفتار طفره روی اجتماعی در فعالیت های گروهی موضوعی مهم است؛ زیرا طفره روی اجتماعی به کاهش عملکرد افراد در گروه ها نسبت به زمانی که به صورت انفرادی عمل می کنند، اطلاق می گردد. مقاله حاضر در چارچوب مدل معادلات ساختاری، عوامل موثر بر طفره روی اجتماعی را بررسی کرده است. در این راستا پرسش نامه ای بین یک نمونه 140 نفری از دانشجویانی که در گروه های مطالعاتی، سازمان دهی شده بودند، به اجرا درآمد. یافته ها نشان داد که فقط ویژگی های مربوط به کار از تاثیر معناداری بر طفره روی اجتماعی برخوردار است؛ بنابراین، طراحی کارهای انگیزشی، ایجاد استانداردهای کاری و هویت بخشی به کار عمده ترین شاخص هایی محسوب می گردند که به حذف یا کاهش طفره روی اجتماعی کمک می کنند.

کلمات کلیدی

, طفره روی اجتماعی, فعالیت گروهی, ویژگی های کار, ویژگی های گروه, ویژگی های ادراک فردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027027,
author = {چیت سازیان, علیرضا and مرتضوی, سعید},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر پدیده «طفره روی اجتماعی» در فعالیت های گروهی مورد مطالعه: گروه های مطالعاتی دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)},
journal = {اندیشه مدیریت راهبردی},
year = {2010},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-0751},
pages = {161--180},
numpages = {19},
keywords = {طفره روی اجتماعی، فعالیت گروهی، ویژگی های کار، ویژگی های گروه، ویژگی های ادراک فردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر پدیده «طفره روی اجتماعی» در فعالیت های گروهی مورد مطالعه: گروه های مطالعاتی دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)
%A چیت سازیان, علیرضا
%A مرتضوی, سعید
%J اندیشه مدیریت راهبردی
%@ 2008-0751
%D 2010

[Download]