فرهنگ و اندیشه ریاضی, دوره (46), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (37-54)

عنوان : ( نامساوی برون- مینکوفسکی در گذر زمان )

نویسندگان: محمدرضا میری , غلامرضا محتشمی برزادران , حسین حسینی گیو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگر نشان دهنده ی اندازه ی -بعدی لبگ باشد، آن گاه نامساوی برون- مینکوفسکی بیان می کند که برای هر دو جسم محدب و در و هر عدد حقیقی : هدف این مقاله معرفی اجمالی نامساوی فوق الذکر از طریق بحثی تاریخی است. برای نیل به این مقصود به مرور برخی نامساوی های تحلیلی وابسته، توسیع ها و گونه های دیگر این نامساوی خواهیم پرداخت. ذکر دو مورد از کاربردهای نامساوی عام برون-مینکوفسکی، که مهم ترین توسیع نامساوی بالاست، پایان بخش مطالب این مقاله خواهد بود.

کلمات کلیدی

, اجسام محدب, نامساوی برون- مینکوفسکی, نامساوی توان آنتروپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027034,
author = {محمدرضا میری and محتشمی برزادران, غلامرضا and حسین حسینی گیو},
title = {نامساوی برون- مینکوفسکی در گذر زمان},
journal = {فرهنگ و اندیشه ریاضی},
year = {2011},
volume = {46},
number = {1},
month = {June},
issn = {1022-6443},
pages = {37--54},
numpages = {17},
keywords = {اجسام محدب، نامساوی برون- مینکوفسکی، نامساوی توان آنتروپی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نامساوی برون- مینکوفسکی در گذر زمان
%A محمدرضا میری
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A حسین حسینی گیو
%J فرهنگ و اندیشه ریاضی
%@ 1022-6443
%D 2011

[Download]