اندیشه آماری, دوره (28), شماره (2), سال (2009-11) , صفحات (16-21)

عنوان : ( خاصیت فقدان حافظه موضعی و ارتباط آن با نرخ شکست تناوبی )

نویسندگان: صدیقه اپرام , عبدالحمید رضائی رکن آبادی , غلامرضا محتشمی برزادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله خاصیت ضعیف تری نسبت به خاصیت فقدان حافظه4 تحت عنوان خاصیت فقدان حافظه موضعی5 ارائه شده است و کلاس جدیدتری از توزیع های طول عمر که دارای این خاصیت می باشند معرفی شده است، در ادامه ارتباط این خاصیت را با متغیرهای تصادفی دارای نرخ شکست تناوبی مورد بررسی قرار داده ایم . همانگونه که متناظر با خاصیت فقدان حافظه ، کلاس توزیع های طول عمر با نرخ شکست ثابت حاصل می شود، نشان می دهیم کلاس متناظر با خاصیت فقدان حافظه موضعی ، توزیع های طول عمر با نرخ شکست متناوب است. همچنین در ادامه فرم تابعی توزیع های دارای خاصیت فقدان حافظه را معرفی کرده و به برخی قضایای مرتبط اشاره می کنیم.

کلمات کلیدی

, خاصیت فقدان حافظه, خاصیت فقدان حافظه موضعی, نرخ شکست تناوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027035,
author = {اپرام, صدیقه and رضائی رکن آبادی, عبدالحمید and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {خاصیت فقدان حافظه موضعی و ارتباط آن با نرخ شکست تناوبی},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2009},
volume = {28},
number = {2},
month = {November},
issn = {1026-8944},
pages = {16--21},
numpages = {5},
keywords = {خاصیت فقدان حافظه، خاصیت فقدان حافظه موضعی، نرخ شکست تناوبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خاصیت فقدان حافظه موضعی و ارتباط آن با نرخ شکست تناوبی
%A اپرام, صدیقه
%A رضائی رکن آبادی, عبدالحمید
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2009

[Download]