فرهنگ و اندیشه ریاضی, دوره (47), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (1-14)

عنوان : ( نامساوی میانگین حسابی-هندسی )

نویسندگان: محمد صال مصلحیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضمن ارائه اثباتهایی از نامساوی میانگین حسابی-هندسی، چندین کاریرد آن را بیان می کنیم. به علاوه میانگینهای مهم دیگری را معرفی نموده به توصیف تعمیمهای ممکن این نامساوی در جبر عملگرها و ماتریسها می ژردازیم.

کلمات کلیدی

, نامساوی میانگین حسابی-هندسی, نامساوی عملگری, ماتریس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027052,
author = {صال مصلحیان, محمد},
title = {نامساوی میانگین حسابی-هندسی},
journal = {فرهنگ و اندیشه ریاضی},
year = {2011},
volume = {47},
number = {1},
month = {September},
issn = {1022-6443},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {نامساوی میانگین حسابی-هندسی، نامساوی عملگری، ماتریس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نامساوی میانگین حسابی-هندسی
%A صال مصلحیان, محمد
%J فرهنگ و اندیشه ریاضی
%@ 1022-6443
%D 2011

[Download]