بررسی های آمار رسمی ایران, دوره (21), شماره (2), سال (2010-12) , صفحات (151-167)

عنوان : ( مشخصه سازی هایی برای ترتیب های لورنتس در خانواده توزیع های درآمد )

نویسندگان: زهرا بهدانی , غلامرضا محتشمی برزادران , یدالله واقعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منحنی لورنتس یکی از مهم ترین ابزار گرافیکی برای اندازه گیری نابرابری اقتصادی است، که برای اولین بار در سال 1905 توسط ماکس اوتو لورنز معرفی شد و از آن پس در زمینه های متنوع مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت و هم اکنون به عنوان یک موضوع کاملاً شناخته شده در تحقیقات علمی کاربرد دارد. ترتیب لورنتس یک ترتیب جزئی و یک ابزار ساده برای مقایسه تغییرپذیری متغیرهای تصادفی نامنفی است که در بسیاری از زمینه ها از جمله اقتصاد، مطالعات اجتماعی و قابلیت اعتماد اهمیت دارد. بسط و توسعه این منحنی و ترتیب های لورنتس در بسیاری از علوم کاربردهای فراوانی را خواهد داشت که ما بیشتر به مشخصه هایی از این مفاهیم در آمار با تکیه بر کاربرد آن در اقتصاد توجه خواهیم نمود. در این مقاله در راستای تحقیقات انجام شده ابتدا خانواده توزیع بتا را معرفی و سپس حالت های خاص آن را با جایگذاری مقادیر خاص روی پارامترها و یا حالت های حدی بدست می آوریم. در ادامه ویژگی ها و مشخصه سازی هایی از ترتیب لورنتس برای خانواده توزیع درآمد را بیان کرده و این ترتیب ها را به لحاظ نظری برای توزیع های مختلف مقایسه خواهیم کرد. متغیرهای تصادفی نظیر منحنی های لورنتس سلسله مراتبی دارای ترتیب سازی لورنتس ساده تری می باشند که در بخشی از مقاله به بیان مشخصه های آن ها می پردازیم. در نهایت منحنی لورنتس و ضریب جینی خانوارهای ایران در سال 1384 را برآورد می کنیم و داده های درآمد استان خراسان جنوبی را برحسب داده های درآمد شهری و روستایی ترتیب سازی می کنیم.

کلمات کلیدی

, توزیع درآمد, منحنی لورنتس, ضریب جینی, ترتیب لورنتس, ترتیب ستاره, ترتیب محدب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027061,
author = {زهرا بهدانی and محتشمی برزادران, غلامرضا and یدالله واقعی},
title = {مشخصه سازی هایی برای ترتیب های لورنتس در خانواده توزیع های درآمد},
journal = {بررسی های آمار رسمی ایران},
year = {2010},
volume = {21},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-5214},
pages = {151--167},
numpages = {16},
keywords = {توزیع درآمد، منحنی لورنتس، ضریب جینی، ترتیب لورنتس،ترتیب ستاره، ترتیب محدب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مشخصه سازی هایی برای ترتیب های لورنتس در خانواده توزیع های درآمد
%A زهرا بهدانی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A یدالله واقعی
%J بررسی های آمار رسمی ایران
%@ 2008-5214
%D 2010

[Download]