صنعت لاستیک ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2011-8) , صفحات (55-65)

عنوان : ( مفاهیمی از شاخص های قابلیت در حالت توزیع غیر نرمال )

نویسندگان: صدیقه یوسفی , غلامرضا محتشمی برزادران , محمد باقر مقدس زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحلیل قابلیت فرآیند برآورد، کنترل و کاهش تغییرپذیری محصولات صنعتی می باشد. در روش کلاسیک برای برآورد فرآیند شاخص های قابلیت1،PCI، داده ها باید از فرآیند تحت کنترل جمع آوری شده، مستقل و هم توزیع (نرمال) باشند. در عمل ممکن است برخی از مقادیر خارج از حدود کنترل باشد، در این حالت، محصولات صنعتی درگیر فرآیندهای غیرنرمال می باشند. بنابراین استفاده ی PCIها براساس فرضیه ی نرمال منجر به نتایجی گمراه کننده خواهد شد. در دهه های اخیر تعدیلات و تعمیم های فراوانی برای روش کلاسیک در برآوردPCI، برای حل مسأله ی غیرنرمال بودن داده های مشخصه های کیفیت، پیشنهاد گردیده است. دو رهیافت کلی، برای برآورد PCIهای فرآیند غیرنرمال وجود دارد. روش متداول، تبدیل داده های غیرنرمال به نرمال توسط روش های تبدیل، سپس کاربرد روش قراردادی نرمال، جهت محاسبه ی PCIهای داده های تبدیل یافته می باشد که روش آسان و درستی است. تبدیل جانسون و تبدیل باکس-کاکس معرف رهیافت اول خواهند بود. رهیافت دیگر استفاده از صدک های توزیع غیرنرمال می باشد. روش دوم در اجرا و کاربرد آسان نیست و انحراف در برآورد توزیع فرآیند بر کاراییPCIهای برآورد شده تأثیرگذار است(مانند روش کلمنت3 1989). به دلیل کاربرد گسترده فرآیند شاخص های قابلیت مانند C_p، C_pkو C_pm در صنایع ساخت، برای ارزیابی و برآورد تصمیم خرید، به این مبحث مهم نیز می پردازیم. در این راستا وو و کو (2004) 3به برآورد حجم تقریبی حجم نمونه ی مورد نیاز، جهت دستیابی به کران اطمینان مطلوب با سطح اطمینان مشخص شده، برای استنباط شاخص های فوق پرداختند.

کلمات کلیدی

, فرآیند شاخص های قابلیت, توزیع نرمال, داده های غیرنرمال, چولگی, پایایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027066,
author = {صدیقه یوسفی and محتشمی برزادران, غلامرضا and محمد باقر مقدس زاده},
title = {مفاهیمی از شاخص های قابلیت در حالت توزیع غیر نرمال},
journal = {صنعت لاستیک ایران},
year = {2011},
volume = {11},
number = {1},
month = {August},
issn = {1563-0633},
pages = {55--65},
numpages = {10},
keywords = {فرآیند شاخص های قابلیت، توزیع نرمال، داده های غیرنرمال، چولگی، پایایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفاهیمی از شاخص های قابلیت در حالت توزیع غیر نرمال
%A صدیقه یوسفی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A محمد باقر مقدس زاده
%J صنعت لاستیک ایران
%@ 1563-0633
%D 2011

[Download]