مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2005-11) , صفحات (96-102)

عنوان : ( طراحی کنترلگر تطبیقی مدل مرجع برای سیستم حرکت از راه دور با فیدبک از خروجی پیش بینی شده‌ )

نویسندگان: سیدکمال حسینی ثانی , حمید رضا مومنی , فرخ جنابی شریفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به کاربردهای سیستمهای حرکت از راه دور که طیف وسیعی از صنعت را به خود تخصیص داده است، در این مقاله با پرداختن به آن و طراحی کنترلگر مناسب، سعی در بهبود عملکرد اینگونه سیستمها با توجه به تاخیر زمان خط اینترنت شده است. به همین منظور با ارائه روشی جدید ابتدا زمان تاخیر خط به طور مناسب شناسایی می‌شود و از آن در پیش‌ بینی خروجی فرآیند استفاده می‌گردد. سپس از این خروجی در طراحی کنترلگر تطبیقی مدل مرجع در سمت فرمانده استفاده می‌شود. در سمت فرمانبر نیز با طراحی کنترلگر تطبیقی مستقل از ربات فرمانده، ردیابی بسیار مناسبی برای سیگنالهای موقعیت/ سرعت ربات فرمانبر حاصل میگردد.

کلمات کلیدی

, سیستم حرکت از راه دور, کنترلگر تطبیقی مدل مرجع, تاخیر زمانی, ربات فرمانده, ربات فرمانبر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027096,
author = {حسینی ثانی, سیدکمال and حمید رضا مومنی and فرخ جنابی شریفی},
title = {طراحی کنترلگر تطبیقی مدل مرجع برای سیستم حرکت از راه دور با فیدبک از خروجی پیش بینی شده‌},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2005},
volume = {3},
number = {2},
month = {November},
issn = {1682-3745},
pages = {96--102},
numpages = {6},
keywords = {سیستم حرکت از راه دور، کنترلگر تطبیقی مدل مرجع، تاخیر زمانی، ربات فرمانده، ربات فرمانبر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی کنترلگر تطبیقی مدل مرجع برای سیستم حرکت از راه دور با فیدبک از خروجی پیش بینی شده‌
%A حسینی ثانی, سیدکمال
%A حمید رضا مومنی
%A فرخ جنابی شریفی
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2005

[Download]