مطالعات اجتماعی ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (152-183)

عنوان : ( نابرابری اجتماعی درفضای شهری مشهد (برآوردی از نابرابری های درآمدی و تحصیلی در نواحی شهر) )

نویسندگان: علی یوسفی , سمیه ورشوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نابرابری اجتماعی در فضای شهری حاصل دسترسی افتراقی نواحی شهر به منابع ارزشمند اجتماعی همچون ثروت مادی، قدرت، منزلت و سرمایه فرهنگی است. نتایج محاسبه دو نوع نابرابری درآمدی و تحصیلی با استفاده از شاخص ضریب جینی در نواحی چهل گانه شهر مشهد که داده های اولیه آن از یک پیمایش وسیع اجتماعی در شهر مشهد در سال 1387 گرفته شده، نشان می دهد: اولا میزان نابرابری درآمدی و تحصیلی شهر مشهد به ترتیب برابر 35.5 و 26.7 صدم است. ثانیا بر مبنای دو سنجه نابرابری درآمدی و تحصیلی می توان نواحی چهل-گانه شهر مشهد را به سه خوشه یا دسته کاملاً متمایز تقسیم نمود. در خوشه بندی سه گانه نواحی شهر، در خوشه-های اول تا سوم به ترتیب 12 (30%)، 23 ( 57.5 %) و 5 (12.5%) از نواحی شهر عضویت پیدا می کنند. ثالثا در بین خوشه های سه گانه نواحی، یک نظم سلسله مراتبی از لحاظ برخورداری از درآمد خانوار، تحصیلات سرپرست و همچنین شدت نابرابری های درآمدی و تحصیلی برقرار است، لکن این نظم در مورد دو دسته متغیر مذکور، برعکس است: در حالی که سطح برخورداری خوشه ها جنبه نزولی دارد، در مورد شدت نابرابری عکس این وضعیت صادق است.این وضعیت به روشنی حاکی از توسعه نامتوازن فضائی شهرمشهد است بعلاوه اگر ملاک منصفانه بودن توزیع منابع در بین نواحی، مزیت توزیع برای محرومترین نواحی منظور شود در این صورت، وضعیت موجود توزیع درآمد و تحصیل در بین نواحی چهل گانه شهر مشهد دلالت روشنی نیز بر وجود نابرابری غیرمنصفانه در این شهر دارد.

کلمات کلیدی

, نابرابری اجتماعی, نابرابری درآمدی, نابرابری تحصیلی, ضریب جینی, تحلیل خوشه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027171,
author = {یوسفی, علی and ورشوی, سمیه},
title = {نابرابری اجتماعی درفضای شهری مشهد (برآوردی از نابرابری های درآمدی و تحصیلی در نواحی شهر)},
journal = {مطالعات اجتماعی ایران},
year = {2011},
volume = {4},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-3653},
pages = {152--183},
numpages = {31},
keywords = {نابرابری اجتماعی، نابرابری درآمدی، نابرابری تحصیلی، ضریب جینی، تحلیل خوشه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نابرابری اجتماعی درفضای شهری مشهد (برآوردی از نابرابری های درآمدی و تحصیلی در نواحی شهر)
%A یوسفی, علی
%A ورشوی, سمیه
%J مطالعات اجتماعی ایران
%@ 2008-3653
%D 2011

[Download]