چهارمین همایش ملی حبوبات , 2012-02-08

عنوان : ( تاثیر کود های آهن و روی بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن گیاه زراعی نخود تحت شرایط تنش شوری )

نویسندگان: مجید امینی دهقی , علیرضا دادخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر کود های روی و آهن بر گره زایی و تثبیت نیتروژن گیاه زراعی نخود تحت شرایط تنش شوری، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در شرایط گلخانه اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سطوح مختلف کود روی (صفر ، 2 و 4 در هزار)، کود آهن (صفر ، 2 و 4 در هزار) و شوری (صفر، 3-،6-،9- دسی زیمنس بر متر که بر اساس کلرید سدیم) بودند. نتایج نشان داد که با افزایش شوری، رشد گیاه، تشکیل و فعالیت گره های تثبیت کننده ازت کاهش می یابد. استفاده از تیمارهای کود روی و آهن به خصوص در میزان های بالای شوری (6- و 9- دسی زیمنس بر متر) نقش مهمی در تعدیل خسارت شوری دارد. در شرایط تنش شوری کود روی بیشترین تاثیر را بر صفات نسبت پتاسیم به سدیم، وزن خشک ریشه و وزن کل بوته گذاشته و کود آهن بیشترین تاثیر را بر صفات درصد و عملکرد نیتروژن گیاه داشته است.

کلمات کلیدی

, نخود, شوری, کود روی, کود آهن, تثبیت نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027291,
author = {مجید امینی دهقی and دادخواه, علیرضا},
title = {تاثیر کود های آهن و روی بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن گیاه زراعی نخود تحت شرایط تنش شوری},
booktitle = {چهارمین همایش ملی حبوبات},
year = {2012},
location = {اراک, ايران},
keywords = {نخود، شوری، کود روی، کود آهن، تثبیت نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کود های آهن و روی بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن گیاه زراعی نخود تحت شرایط تنش شوری
%A مجید امینی دهقی
%A دادخواه, علیرضا
%J چهارمین همایش ملی حبوبات
%D 2012

[Download]