همایش ملی صنایع غذایی , 2012-02-28

عنوان : ( بررسی خواص مکانیکی پرتقال (رقم پارسون بران) در راستای ایمنی و کاهش ضایعات محصول در مخازن نگهداری )

نویسندگان: علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , مهدی نیک فرجام , محمدحسین حدادخداپرست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین خواص مکانیکی محصولات کشاورزی جهت طراحی تجهیزات صنایع غذایی و مخازن حمل و نقل ضروری است. تحقیق حاضر به منظور تعیین و مقایسه خواص مکانیکی پرتقال رقم پارسون بران در بارگذاری شبه استاتیکی صورت گرفته است. بدین منظور از آزمایش فاکتوریل 3*2 (2 جهت بارگذاری، 3 اندازه) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار استفاده گردید. در هر آزمایش متغیرهای نیروی شکست و تغییر شکل شکست اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که جهت بارگذاری برروی هردو خواصیت مکانیکی مورد بررسی موثر بوده و مقدار نیروی شکست میوه پرتقال در جهت طولی بطور معنی داری بیشتر از مقدار آن در جهت عرضی بود، در حالی که اثر اندازه تنها بر نیروی شکست، در سطح یک درصد معنی دار شد. میانگین نیروی شکست برای این رقم 6/24 نیوتن بدست آمد.

کلمات کلیدی

, پرتقال رقم پارسون بران, بارگذاری شبه استاتیکی, نیروی شکست, تغییر شکل شکست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027504,
author = {دادور, علی اکبر and خجسته پور, مهدی and صدرنیا, حسن and نیک فرجام, مهدی and حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {بررسی خواص مکانیکی پرتقال (رقم پارسون بران) در راستای ایمنی و کاهش ضایعات محصول در مخازن نگهداری},
booktitle = {همایش ملی صنایع غذایی},
year = {2012},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {پرتقال رقم پارسون بران، بارگذاری شبه استاتیکی، نیروی شکست، تغییر شکل شکست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص مکانیکی پرتقال (رقم پارسون بران) در راستای ایمنی و کاهش ضایعات محصول در مخازن نگهداری
%A دادور, علی اکبر
%A خجسته پور, مهدی
%A صدرنیا, حسن
%A نیک فرجام, مهدی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J همایش ملی صنایع غذایی
%D 2012

[Download]