Multidisciplinary International Conference on Qualitative Research in Developing Countries: Opprtunities and Challenges , 2006-11-04

Title : The Role of Qualitative Research in Theory-building: Uses and Barriers in Developing Countries ( The Role of Qualitative Research in Theory-building: Uses and Barriers in Developing Countries )

Authors: Ali Shirazi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

توسعه دانش، محور توسعه پایدار است. کشورها در مراحل اولیه توسعه خود سخت افزار و نرم افزارهای توسعه را از کشورهای توسعه یافته جهت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز یا ارضای نیازهای اساسی شهروندانشان وارد می کنند. این در زمینه آموزش و پرورش به معنای ساخت مدارس و دانشگاههای بیشتر جهت کاهش بیسوادی یا آماده سازی نسل جدید برای پاسخگویی به نیازهای بازار کار است. اما، در حالیکه نظریه ها و مدلها در علوم طبیعی مستقل از زمان و مکان است و درک و کاربرد جهان شمولی دارند، اصول در علوم انسانی و اجتماعی ریشه در ارزشهای فرهنگی و شرایط اجتماعی دارند. بنابراین، پژوهشگران در کشورهای در حال توسعه بایستی در پذیرش و کاربرد فرضیات و ابزار وارداتی غرب محتاطانه عمل کنند. هدف این مقاله مروری بر کاربرد پژوهشهای کیفی در نظریه پردازی در کشورهای در حال توسعه است. مقاله بر این نکته تاکید می ورزد که توسعه پایدار در این کشورهای نیاز به تلاش همه جانبه برای تغییر نگرش تصمیم گیران و ارتقای اعتماد به نفس پژوهشگران برای توسعه پژوهشهای بومی دارد.

Keywords

, تحقیقات کیفی, کشورهای در حال توسعه, نظریه پردازی, تولید دانش, فرهنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102751,
author = {Shirazi, Ali},
title = {The Role of Qualitative Research in Theory-building: Uses and Barriers in Developing Countries},
booktitle = {Multidisciplinary International Conference on Qualitative Research in Developing Countries: Opprtunities and Challenges},
year = {2006},
location = {کراچی, pakistan},
keywords = {تحقیقات کیفی، کشورهای در حال توسعه، نظریه پردازی، تولید دانش، فرهنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The Role of Qualitative Research in Theory-building: Uses and Barriers in Developing Countries
%A Shirazi, Ali
%J Multidisciplinary International Conference on Qualitative Research in Developing Countries: Opprtunities and Challenges
%D 2006

[Download]