بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Shirazi


موارد یافت شده: 98

1 - بررسی نقش میانجیگر رضایت شغلی در ارتباط با ادراک کارکنان از اقدامات مدیریت منابع انسانی و بهرهوری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان شعبدرجه1بانک ملی در شهر مشهد) (چکیده)
2 - بررسی تأثیر رهبری تحو ل آفرین بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با نقش میانجی هوش عاطفی درک شده مدیرا ن (چکیده)
3 - معرفی و آزمون الگوی پیشایندهای فردی- زمینه‌ای رفتار پیشگامانه و نقش واسط متغیرهای شناختی– انگیزشی در صنعت قطعه‌سازی خودرو( استان خراسان رضوی) (چکیده)
4 - تأثیر مطالعه نمایش نامه های ابزورد بر ارتقاء مهارت گوش دادن: مداخله آموزشی (چکیده)
5 - شناسایی مولفه های افتخار سازمانی در سازمان های دولتی (چکیده)
6 - تببین الگوی نزدیک‌بینی مدیران ارشد سازمان‌های بخش دولتی (چکیده)
7 - تعیین الگوی مفهومی مرزهای مسیر شغلی در حرفه پزشکی بااستفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
8 - Investigating the effective factors on transformational leadership, human resource development culture, and job satisfaction with the mediating role of leadership support for staff learning and performance. (چکیده)
9 - Investigating the effective factors on preceived human resource management practices with high participation and innovative work behvior, with the the mediating role of emplouyees functional flexibility. (چکیده)
10 - کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (چکیده)
11 - PUBLIC BUREAUCRACY COLLABORATION: BARRIERS AND CHALLENGES THE ACADEMIC PERSPECTIVE (چکیده)
12 - بررسی نقش میانجی جو اخالقی در اثر رهبری اصیل و مدیریت منافقانه بر رفتارهای ضدشهروندی سازمانی (چکیده)
13 - پدیدارنگاری ارتباطات میان‌فردیِ مباین اخلاق، در تضییع استعدادهای سازمان (چکیده)
14 - تبیین و ارایه الگوی ادغام مدیریت استعداد و مدیریت تنوع با رویکرد نظریه داده بنیاد (چکیده)
15 - کشف شبکه معنایی مفاهیم از قرآن مدخلی برای مطالعات علوم انسانی (مورد مطالعه کرامت انسانی برای سازمان) (چکیده)
16 - تبیین مولفه های اقدامات رهبران در اجرای موفق برنامه های تغییر (چکیده)
17 - تأثیر اقدامات سیستم‌های کاری عملکرد بالا مدیریت منابع انسانی بر کیفیت مراقبت از بیمار از طریق متغیر میانجی توانمندسازی روانشناختی (چکیده)
18 - بازنمود کژکارکردهای اخلاقیِ ارتباطات درون‌فردی موثر بر بالندگی استعدادهای سازمانی (چکیده)
19 - کشف ابعاد جوّ عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران (چکیده)
20 - رابطه بین ابعاد ویژگی های شغلی، فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان نیروی انتظامی (چکیده)
21 - شناسایی ابعاد و مولفه های آوای دوستانه در تعامل با کارکنان شهرداری مشهد (چکیده)
22 - بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت زیست محیطی سازمان و نقش آن در تحقق توسعه پایدار (چکیده)
23 - EXPLORING AND EXPLAINING THE ANTECEDENTS OF EMOTIONAL CLIMATE OF ORGANIZATION: A QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS STUDY (چکیده)
24 - تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی: یک مرور نظام مند (چکیده)
25 - تأثیر لذت از کمک به دیگران بر رفتار تسهیم دانش و رفتار کاری نوآورانه (چکیده)
26 - الگوی بومی شاخص های موثر در به‌کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکت‌های دانش‌بنیان (چکیده)
27 - بررسی اثر هوش فرهنگی کارکنان بر رفتارهای شهروندی آنها از طریق بهبود یا تقویت همدلی فرهنگی، پژوهشنامه مدیریت تحول (چکیده)
28 - Identifying of Intrapreneurship Behaviors: Case of Country in Transition Economy (چکیده)
29 - کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران (چکیده)
30 - Effective Leadership in Successful Implementation of Change Plans in Auto Part Manufacturers: A Content Analysis (چکیده)
31 - PRESENTATION AND VALIDATION OF EMPLOYEE PRO SOCIAL VOICE MODEL IN INTERACTION WITH THE MUNICIPALITY EMPLOYEES OF MASHHAD (چکیده)
32 - Identification of effective key factors on organisational unlearning: a grounded theory (چکیده)
33 - تأثیر هوش معنوی بر مثبت اندیشی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
34 - Designing a Local Organizational Unlearning Model Emphasizing the Underlying Factors of a Fundamental Data Theory (چکیده)
35 - The Components of the Ethical Behaviour of Virtuous Nurses in Medical Teams (چکیده)
36 - بررسی تاثیر هویت برند خدماتی بر افتخار به برند با میانجی گری تعهد به برند و رفتار شهروندی برند ( بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد) (چکیده)
37 - نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان (چکیده)
38 - Investigating the Effect of Prosocial Voice on Psychological Empowerment of Employees (چکیده)
39 - بررسی تأثیر فرصت های ارتباطی بر استرس شغلی کارکنان به واسطه سکوت سازمانی (چکیده)
40 - Public Bureaucracy Collaboration: Barriers and Challenges (چکیده)
41 - بدبینی سازمانی پرستاران: یک مطالعه پدیدارشناسی (چکیده)
42 - تحلیل رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری کارکنان با فداکاری مشتریان (چکیده)
43 - بررسی تاثیر هویت برند خدمات شرکت به شرکت بر افتخار به برند (مورد مطالعه: بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد) (چکیده)
44 - کاربرد قوانین وابستگی در داده کاوی پایگاه داده های نظام مدیریت مشارکتی دانشگاه های بزرگ ایران (چکیده)
45 - گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت مدار (چکیده)
46 - بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیلگری نقش گرایش به اعتماد (چکیده)
47 - بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تعیین رابطه ی آن با هویت سازمانی کارکنان (چکیده)
48 - مطالعه تطبیقی فرهنگ اقوام کرد، ترکمن و فارس در خراسان شمالی (چکیده)
49 - تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان (چکیده)
50 - Analysis of Changes in Customers’ Expectations of Service Quality in Banking Sector between 2007 and 2013 (چکیده)
51 - تحلیل تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان (چکیده)
52 - Leisure Tourism in Selected Middle Eastern Countries (چکیده)
53 - تدوین شاخص های کرامت انسانی در سازمان: (با تأکید بر نگرش اسلامی) (چکیده)
54 - رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه (چکیده)
55 - تحلیل رابطة اخلاق کسب وکار و مشتر ی مداری کارکنان با فداکاری مشتریان (چکیده)
56 - ارائه‌ی مدل رفتار اخلاقی پرستاران با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت‌محور (چکیده)
57 - واکاوی مؤلفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران با همراهان بیمار با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت محور (چکیده)
58 - مدلی برای طراحی و ارزیابی شایستگی های شغلی دانشکاران: موردکاوی مشاغل (چکیده)
59 - رابطه بین ادراک پزشکان از اقدامات شواهدمحور و اقدامات مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با ادراک آنان از جو خدمت مداری (مورد مطالعه: مراکز بهداشت اصفهان) (چکیده)
60 - اثر اعتماد درک شده بر وفاداری با تاکید بر نقش واسط تعهد رابطه ای در برون سپاری فعالیت ها در هتل های شهر مشهد (چکیده)
61 - ‌‌بررسی رابطه میان ابعاد شخصیت و تعهد سازمانی افسران پلیس نیروی انتظامی با نقش واسط رضایت شغلی (چکیده)
62 - بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه غیررسمی پنج تن آل عبا (التیمور مشهد) (چکیده)
63 - نقش فشارهای نهادی و فرهنگی در بهره برداری از مدیریت دانش (چکیده)
64 - گونه شناسی نقش سیاستهای بهره وری منابع انسانی (چکیده)
65 - بررسی تاثیر سبک های نظریه رهبری تمام عیار بر فرسودگی شغلی: ارائه الگوی ساختاری) مورد مطالعه: اساتید موسسات تحصیلات عالی خصوصی شهر هرات( (چکیده)
66 - A Study on the Relationship between Job Stress and Job Burnout (چکیده)
67 - Examining the relationship between affective commitment and knowledge sharing, and considering variables affecting thrust and cost of knowledge sharing (چکیده)
68 - شناسایی شایستگی های مدیران اجرایی ارشد جهت مقابله با بحران (چکیده)
69 - What causes you to feel included, and why it is important? (چکیده)
70 - Strategic Analysis of the Competitive Forces in Industrial Clusters: A Case of Shandiz Furniture Industrial Cluster (چکیده)
71 - بررسی نقش ایمنی روانی در ترویج تمایل به تسهیم دانش (مورد مطالعه: مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
72 - تاثیر فرهنگ مدیریت خطای سازمانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: پرستاران یک بیمارستان دولتی در مشهد) (چکیده)
73 - Assessing the Relationship between Emotional Intelligence and Transformational and Transactional Leadership Styles (چکیده)
74 - Investigating the effects of Brand Identity on Customer Loyalty from Social Identity Perspective (چکیده)
75 - تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی) (چکیده)
76 - Examining Job Characteristics Model in an Oriental Culture (چکیده)
77 - تاملی بر فعالیت ها و نگرش های بازنشستگان دانشگاهی (چکیده)
78 - A Study of Relationship between Environmental Factors and Project Performance (چکیده)
79 - An empirical examination of the relationship between occupational stress and mental health (چکیده)
80 - اثر متغیر های اندازه بنگاه و سابقه صادراتی بر موانع ادراک شده در فرایند اداری-خدماتی صادرات (چکیده)
81 - Academics in the real world: Likes and dislikes (چکیده)
82 - Factors affecting employees' readiness for knowledge management (چکیده)
83 - Barriers affecting contribution of developing countries social scientists in ISI indexed Journals (چکیده)
84 - Investigating of Sources of Group Conflicts (چکیده)
85 - Effectiveness of Government Supports of Small Manufacturing Firms in Iran (چکیده)
86 - Factors Affecting Organizational Commitment: A Multi-Dimensional Study (چکیده)
87 - Effective management performance a competency-based perspective (چکیده)
88 - The relationship between inspiring leaders and their learning styles in Iran (چکیده)
89 - The Relationships between Patient Satisfaction and Loyalty in the private hospital Industry (چکیده)
90 - آسیب شناسی نظام پیشنهادها: یک مطالعه موردی (چکیده)
91 - The relationship between students’ cognitive styles: A case study (چکیده)
92 - بحران مالی در آموزش و پرورش (چکیده)
93 - Learning: who cares? A developmental perspective (چکیده)
94 - Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach-Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach (چکیده)
95 - An Analysis of the Status of Social Sciences in Developing Countries: A Case Study (چکیده)
96 - A Need-based Training Model: A Managerial Perspective (چکیده)
97 - Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach (چکیده)
98 - The Role of Qualitative Research in Theory-building: Uses and Barriers in Developing Countries (چکیده)