همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع , 2012-03-05

عنوان : ( کاربرد همزمان کودهای آلی و بیولوژیک در تولید اکولوژیک گوجه فرنگی (esculentum Lycopersicom ) )

نویسندگان: محمد بهزاد امیری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثر کاربرد همزمان کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی 1387 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلو کهای کامل تصادفی با - آزمایشی در سال زراعی 88 (esculentum Mill. سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. کاربرد و عدم کاربرد کود مرغی (صفر و 20 تن در هکتار) در کرت های اصلی و 5 نوع و باکتر یهای ح لکننده ی فسفات (Azospirillum sp. و Azotobacter sp. دارای باکتر یهای ) (A) کود مختلف (شامل: نیتروکسین مخلوط کود شیمیایی نیتروژن و فسفر و شاهد (عد ماستفاده از ،A+B ،(Pseudomonas sp. و Bacillus sp. دارای باکتر یهای ) (B) کود) در کر تهای فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش حاکی از آن بود که کاربرد کود مرغی نسبت به عدم کاربرد آن موجب افزایش 15 درصدی عملکرد کل شد. با توجه به نتایج آزمایش، بیشترین و کمترین مقدار ویتامی نث به ترتیب در تیمارهای کود بیولوژیک 7 میلی گرم در 100 گرم نمونه) مشاهده شد. تمامی کودهای / 11 میلی گرم در 100 گرم نمونه) و کود شیمیایی ( 40 / نیتروکسین ( 44 بیولوژیک و شیمیایی مورد استفاده در آزمایش، میزان لیکوپن را نسبت به شاهد افزایش دادند و بیشترین میزان لیکوپن در نتیجه 2 میلی گرم در 100 گرم نمونه) حاصل شد.

کلمات کلیدی

, لیکوپن, کود مرغی, نیتروکسین, عملکرد قابل عرضه به
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027510,
author = {امیری, محمد بهزاد and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and جهان, محسن},
title = {کاربرد همزمان کودهای آلی و بیولوژیک در تولید اکولوژیک گوجه فرنگی (esculentum Lycopersicom )},
booktitle = {همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع},
year = {2012},
location = {آستارا, ايران},
keywords = {لیکوپن، کود مرغی، نیتروکسین، عملکرد قابل عرضه به بازار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد همزمان کودهای آلی و بیولوژیک در تولید اکولوژیک گوجه فرنگی (esculentum Lycopersicom )
%A امیری, محمد بهزاد
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A جهان, محسن
%J همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع
%D 2012

[Download]