پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری, دوره (2), شماره (4), سال (2011-8) , صفحات (30-58)

عنوان : ( بررسی اثربخشی و رابطه ابعاد کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثربخشی و رابطه بین ابعاد کیفیت خدمات بر اساس مولفه های مقیاس سروکوآل و مدل معادلات ساختاری در کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد . روش تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. روش نمونه گیری ، تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه است . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که روایی پرسشنامه مورد تایید صاحب نظران قرار گرفت وپایایی آن با استفاده ازروش ضریب آلفای کرانباخ 92/ . محاسبه گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آماری آزمون تی و مدل ساز ی معادلات ساختاری استفاده شد.یافته های عمده تحقیق نشان داد بعد تضمین بیشترین رابطه را با کیفیت خدما ت و بعد ملموسات کمترین رابطه را با کیفیت خدما ت دارد. در خاتمه ،در رابطه با جنبه هایی از کیفیت خدمات کتابخانه که به بهبود نیاز دارندپیشنهادات ارائه شده است.

کلمات کلیدی

ابعادکیفیت خدمات / مقیاس سروکوآل / کتابخانه مرکزی / معادلات ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027537,
author = {لطیفیان, احمد},
title = {بررسی اثربخشی و رابطه ابعاد کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری},
year = {2011},
volume = {2},
number = {4},
month = {August},
issn = {2252-0570},
pages = {30--58},
numpages = {28},
keywords = {ابعادکیفیت خدمات / مقیاس سروکوآل / کتابخانه مرکزی / معادلات ساختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی و رابطه ابعاد کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
%A لطیفیان, احمد
%J پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری
%@ 2252-0570
%D 2011

[Download]