مهندسی برق و الکترونیک ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2011-4) , صفحات (59-67)

عنوان : ( ارائه شاخصی جدید به منظور کاهش قیود در مساله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیتها )

نویسندگان: عباس صابری نوقابی , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: مساله هماهنگی رله های اضافه جریان در شبکه های واقعی و بزرگ با درنظر گرفتن عدم قطعیتهای ناشی از تغییر ساختار شبکه و تغییر مکان وقوع خطا به یک مساله بهینه سازی بزرگ با تعداد بسیار زیادی قید تبدیل می گردد. در این مقاله فرمولبندی جدیدی از مساله هماهنگی رله های اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیت در ساختار شبکه و مکان وقوع خطا ارایه گردیده است. به منظور حل این مساله بهینه سازی شاخص جدیدی جهت شناسایی قیود نامساوی غیر فعال در مساله هماهنگی رله های اضافه جریان ارایه گردیده است. شاخص پیشنهادی برای هر زوج رله به صورت نسبت تغییرات جریانهای اتصال کوتاه عبوری از رله اصلی به تغییرات جریانهای اتصال کوتاه عبوری از رله پشتیبان تعریف می گردد. از مهمترین ویژگیهای شاخص پیشنهادی، مستقل بودن آن از نوع مشخصه رله اضافه جریان و تنظیمات زمان و جریان آن می باشد. براساس این تعریف برای رله های اضافه جریان با مشخصه استاندارد IEC ثابت می شود که شاخص پیشنهادی قادر است فعال یا غیر فعال بودن قیود مساله هماهنگی را بدون حل مساله هماهنگی تعیین کند. نتایج عددی روی دو شبکه 14 شینه و 30 شینه IEEE نشان داده تعداد قیود مساله هماهنگی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در ساختار شبکه و مکان خطا به شدت افزایش می یابد اما بخش عمده ای از این قیود به کمک شاخص پیشنهادی قابل حذف یا جایگزینی با دیگر قیود مساله هماهنگی می باشند. نتایج ارایه شده نشان می-دهد که تعداد قیود هماهنگی در این دو شبکه با اعمال روش پیشنهادی بیشتر از 90 درصد کاهش یافته است.

کلمات کلیدی

, هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان, کاهش قیود, عدم قطعیت, تغییر ساختار شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027707,
author = {صابری نوقابی, عباس and ساده, جواد and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {ارائه شاخصی جدید به منظور کاهش قیود در مساله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیتها},
journal = {مهندسی برق و الکترونیک ایران},
year = {2011},
volume = {8},
number = {2},
month = {April},
issn = {1735-7152},
pages = {59--67},
numpages = {8},
keywords = {هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان، کاهش قیود، عدم قطعیت، تغییر ساختار شبکه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه شاخصی جدید به منظور کاهش قیود در مساله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیتها
%A صابری نوقابی, عباس
%A ساده, جواد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J مهندسی برق و الکترونیک ایران
%@ 1735-7152
%D 2011

[Download]