کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (14), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (51-82)

عنوان : ( بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری )

نویسندگان: زویا آبام , سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ , جواد صالحی فدردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محیط‏های فراپیوندی در وب برای یافتن اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی، مرور و دنبال کردن پیوندها مورد استفاده قرار می‏گیرند. کاربران برای رسیدن به صفحه یا صفحاتی از وب که اطلاعات مرتبط را در اختیار آن‏ها قرار ‏دهد درباره انتخاب پیوندها و جهت‏یابی تصمیم‏گیری می‏کنند و برای این منظور از علائم و نشانه‏هایی استفاده می‏کنند که عناصر وب در اختیار آن‏ها قرار می‏دهد. در پژوهش حاضر، برای بررسی رفتار جستجوی مروری کاربران، عناصر مرتبط با نظام اطلاعاتی از یک سو، و عوامل مربوط به ویژگی‏های افراد از سوی دیگر مورد توجه قرار گرفت و حاصل تعامل این دو، یعنی گزینش پیوندها، جهت‏یابی و عملکرد کاربران در یک محیط فراپیوندی و در کنار یکدیگر بررسی شد. جامعه آماری این پژوهش 60 دانشجوی تحصیلات تکمیلی از رشته‏ها و دانشکده‏های مختلف دانشگاه فردوسی بود و داده‏های آن از طریق \\\"پرسشنامه\\\"و \\\"ثبت داد و گرفت\\\" دانشجویان به دست آمد. یافته‏های پژوهش نشان داد بین کاربران حوزه‏های تحصیلی و مقاطع تحصیلی مورد مطالعه از لحاظ چگونگی تعامل (میزان آشنایی و درک عناصر و اجزاء صفحات وب) تفاوت معناداری وجود دارد. در همین راستا، آزمون فرضیه مشخص کرد که تفاوت در عملکرد کاربران دو حوزه و مقطع مورد مطالعه معنادار است. بر اساس نتایج آزمون هر دو فرضیه، دانشجویان حوزه علوم پایه و مهندسی و مقطع دکتری عملکرد بهتری در مرور محیط فراپیوندی داشتند اما این تفاوت در بین دانشجویان دختر و پسر معنادار نبود.

کلمات کلیدی

جستجوی مروری/ نظامهای فراپیوندی/ فرامتن/ وب/ ویژگیهای فردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027801,
author = {آبام, زویا and فتاحی, سیدرحمت اله and پریرخ, مهری and صالحی فدردی, جواد},
title = {بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2011},
volume = {14},
number = {3},
month = {December},
issn = {1680-9637},
pages = {51--82},
numpages = {31},
keywords = {جستجوی مروری/ نظامهای فراپیوندی/ فرامتن/ وب/ ویژگیهای فردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری
%A آبام, زویا
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A پریرخ, مهری
%A صالحی فدردی, جواد
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2011

[Download]