علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (5), شماره (3), سال (2008-10) , صفحات (45-52)

عنوان : ( بررسی آلودگی میکروبی خرمای رقم استعمران طی انبار داری در سال 1384 )

نویسندگان: محمدرضا عدالتیان دوم , علی فضل آرا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده خرما، یکی از محصولات مهم و استراتژیک کشور ما، ایران است. آلودگی میکروبی خرما، یکی از عوامل مهم ضایعات این محصول است. در این تحقیق ، بر روی واریته غالب منطقه خوزستان که رقم استعمران یا سایر میباشد، مطالعاتی صورت گرفته و میزان بار میکروبی آن از نظرشمارش کلی، کپک و مخمر و کلیفرم مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این طرح، بررسی بار میکروبی خرمای رقم استعمران در مدت زمان 6 ماه نگهداری در دو درجه حرارت محیط ( 25 درجه سانتیگراد) و دمای یخچال ( 4 درجه سانتیگراد) بود. نمونهها پس از برداشت به طور تصادفی از ده درخت و بستهبندی در ظروف پلاستیکی از ابتدای مهرماه تا پایان اسفند ماه، در هر ماه به صورت سه بار تکرار مورد آنالیز میکروبی قرار گرفتند. نمونه های خرما با استومکر همگن شده وبا سرم فیزیولوژی رقیق سازی صورت گرفت.از محیط های کشت استاندارد پلیت کانت آگار،سابرود دکستروز آگاروویولت ردبایل آگاربه ترتیب برای شمارش کلی باکتری،کپک ومخمر وکلیفرم استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که نگهداری نمونهها در دمای یخچال، اثر بازدارندگی بر رشد میکروبها دارد و روندبار میکروبی بویژه کپک و مخمر در طی 6 ماه نگهداری در دمای محیط حالت افزایش و در دمای یخچال حالت کاهش داشته است در مورد کپک ومخمردر دمای محیط لگاریتم آن از 3,63 به 5,32 افزایش و در دمای یخچال از 5,36 به 3 کاهش یافت.در مورد شمارش کلی باکتریها وکلیفرم ها در دو دمای محیط ویخچال روند منظم ویکسانی مشاهده نشد. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، بهترین شرایط نگهداری میوه خرما، نگهداری در دمای یخچال است که این دما اثر بازدارندگی و کاهش بر رشد میکروبی داشته است.

کلمات کلیدی

, کلید واژگان: خرما, بار میکروبی, کپک و مخمر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027804,
author = {عدالتیان دوم, محمدرضا and علی فضل آرا},
title = {بررسی آلودگی میکروبی خرمای رقم استعمران طی انبار داری در سال 1384},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
volume = {5},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-8787},
pages = {45--52},
numpages = {7},
keywords = {کلید واژگان: خرما، بار میکروبی، کپک و مخمر، انبارداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آلودگی میکروبی خرمای رقم استعمران طی انبار داری در سال 1384
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A علی فضل آرا
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2008

[Download]