پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2005-4) , صفحات (35-43)

عنوان : ( بررسی‌ اثر واریته‌ و زمان‌ نگهداری بر‌ ویژگیهای‌ فیزیکی‌ رب‌ گوجه‌ فرنگی‌ )

نویسندگان: محمدرضا عدالتیان دوم , سید علی مرتضوی , منوچهر حامدی , مصطفی مظاهری طهرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گوجه فرنگی از مهمترین محصولات زراعی با تولید جهانی 8/98 میلیون تن درسطح زیر کشت بیش از 128 هزار هکتار و تولید 7/3 میلیون تن در ایران است. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش تقاضای این محصول و فرآورده های آن درایران و جهان شناخت دقیق تر عوامل مؤثر برتولید، فرآوری و نگهداری آن ضروری است. در طی سالهای اخیر، تحقیقات زیادی ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و حسی گوجه فرنگی برای پیش بینی پارامترهای لازم در امر کاشت وانتخاب واریته گوجه فرنگی مطابق با کاربرد مورد نظر (تازه خوری، فرآوری و مصرف توام تازه‌خوری و فرآوری) صورت گرفته است .دراین پژوهش اثر واریته وزمان نگهداری بر ویژگیهای فیزیکی رب حاصل از چهار واریته کال جی ان3، ارلی اوربانا وای، ارلی اوربانا 111 و پتوارلی سی اچ (چهار واریته منتخب از طرح بهینه سازی زنجیره فرآوری گوجه فرنگی درسال 1380-1378) طی یکسال نگهداری درشرایط اتاق (دمای متوسط Cْ25) بررسی شده است. صفات فیزیکی اندازه گیری شده در این پژوهش عبارت بودند از: ضریب رسوب، ضریب شکست، قوام ورنگ .که از بین چهارواریته مذکور، واریته ارلی اوربانا وای دارای بالاترین میزان قوام و ضریب رسوب بود. تجزیه و تحلیل آماری نتایج ویژگیهای فیزیکی رب حاصل از این چهار واریته، نشان داد که درمجموع امتیاز دهی برای تمامی صفات فیزیکی، واریته ارلی اوربانا وای بهترین بود .اما واریته کال جی ان 3 در اکثر صفات فیزیکی حداقل تغییرات در حین زمان نگهداری رانشان داد و از این جهت پایدارترین و با ثبات ترین واریته در حین نگهداری رب گوجه فرنگی حاصل از آن بود.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: رب گوجه فرنگی, واریته, زمان نگهداری, ویژگیهای فیزیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027811,
author = {عدالتیان دوم, محمدرضا and مرتضوی, سید علی and منوچهر حامدی and مظاهری طهرانی, مصطفی},
title = {بررسی‌ اثر واریته‌ و زمان‌ نگهداری بر‌ ویژگیهای‌ فیزیکی‌ رب‌ گوجه‌ فرنگی‌},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2005},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-4161},
pages = {35--43},
numpages = {8},
keywords = {واژه های کلیدی: رب گوجه فرنگی، واریته، زمان نگهداری، ویژگیهای فیزیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی‌ اثر واریته‌ و زمان‌ نگهداری بر‌ ویژگیهای‌ فیزیکی‌ رب‌ گوجه‌ فرنگی‌
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A مرتضوی, سید علی
%A منوچهر حامدی
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2005

[Download]