چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2012 , 2012-05-01

عنوان : ( بررسی اثرتغییر فرکانس کاهیده و دامنه نوسان بر عملکرد آیرودینامیکی بالواره درحرکت فرازوفرود )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , عبدالمجید زمانی فرد , امیر باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آیرودینامیک حرکت بالواره نوسانی امروزه بسیار مورد توجه محققین قرارگرفته و در طراحی ریزپهپادهای نظامی و شبیه سازی ریزپرنده ها کاربردفراوان دارد. در این تحقیق، جریان گذرنده از روی بالواره NACA0012 حین حرکت فرازوفرود (plunging) با استفاده ازحل معادلات ناویر استوکس و تکنیک شبکه های دینامیکی شبیه سازی شده است. جریان لزج، آرام،غیر قابل تراکم در حالت ناپایا مورد بررسی قرار گرفته است. . حرکت بالواره به صورت سینوسی می باشد که تحت فرکانس ودامنه ی متغییر نوسان می کند. اثر حرکت فرازوفرود خالص آرام درفرکانس مشخص و تاثیردامنه ی نوسان روی نیروهای آیرودینامیکی بررسی شده است. نتایج نشان می دهندکه در فرکانس مشخص با افزایش دامنه ی نوسان عملکرد آیرودینامیکی کاهش می یابد.همچنین در دامنه ی نوسان ثابت با افزایش فرکانس نوسان ضریب جلوبرندگی افزایش می یابد. بمنظور اعتبارسنجی شبیه سازی انجام شده قسمتی ازمحاسبات با نتایج منتشر شده مقایسه شده که روند شبیه سازی را تایید می نماید.

کلمات کلیدی

, حرکت فرازوفرود, بالواره نوسانی, شبکه های دینامیکی – فرکانس کاهیده, عملکردآیرودینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027815,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and زمانی فرد, عبدالمجید and باقری, امیر},
title = {بررسی اثرتغییر فرکانس کاهیده و دامنه نوسان بر عملکرد آیرودینامیکی بالواره درحرکت فرازوفرود},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2012},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {حرکت فرازوفرود- بالواره نوسانی- شبکه های دینامیکی – فرکانس کاهیده- عملکردآیرودینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرتغییر فرکانس کاهیده و دامنه نوسان بر عملکرد آیرودینامیکی بالواره درحرکت فرازوفرود
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A زمانی فرد, عبدالمجید
%A باقری, امیر
%J چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2012
%D 2012

[Download]