مترجم, دوره (1), شماره (10), سال (1991-6) , صفحات (3-8)

عنوان : ( تاملی در روش کنونی آموزش ترجمه )

نویسندگان: بهزاد قنسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نویسنده روش موجود در آموزش ترجمه یا روش آموزش از طریق ارزشیابی را مردود می‌شمارد و بر اساس اصول یادگیری زبان مادری چارچوبی نظری پیشنهاد می کند که می‌توان از آن در برنامه ریزی و آموزش دروس ترجمه و نیز در تالیف کتب درس ترجمه استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, آموزش ترجمه, زبان مادری, روانشناسی یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027932,
author = {قنسولی, بهزاد},
title = {تاملی در روش کنونی آموزش ترجمه},
journal = {مترجم},
year = {1991},
volume = {1},
number = {10},
month = {June},
issn = {1023-5906},
pages = {3--8},
numpages = {5},
keywords = {آموزش ترجمه، زبان مادری، روانشناسی یادگیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملی در روش کنونی آموزش ترجمه
%A قنسولی, بهزاد
%J مترجم
%@ 1023-5906
%D 1991

[Download]