مترجم, دوره (3), شماره (13), سال (1994-9) , صفحات (9-13)

عنوان : ( روش عینی کردن آزمون ترجمه )

نویسندگان: بهزاد قنسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نویسنده ضمن بررسی اساسی‌ترین ایرادهای گرفته شده بر آزمون ترجمه، روشی نو برای عینی کردن آزمون ترجمه به عنوان آزمون زبان دوم یا زبان خارجی پیشنهاد می‌کند.

کلمات کلیدی

, آزمون ترجمه, عینی کردن, آزمون زبان دوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027935,
author = {قنسولی, بهزاد},
title = {روش عینی کردن آزمون ترجمه},
journal = {مترجم},
year = {1994},
volume = {3},
number = {13},
month = {September},
issn = {1023-5906},
pages = {9--13},
numpages = {4},
keywords = {آزمون ترجمه، عینی کردن، آزمون زبان دوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش عینی کردن آزمون ترجمه
%A قنسولی, بهزاد
%J مترجم
%@ 1023-5906
%D 1994

[Download]