چهارمین همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2012-05-09

عنوان : ( تاثیر اتخاذ مالیات بر ارزش زمین به عنوان منبع درآمدی پایدار بر اقتصاد مسکن شهری )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , محمد مهرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از تصویب استقلال مالی شهرداریها از بودجه دولت یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداریها صدور پروانه ساخت و فروش تراکم بوده است . اما این درآمد همواره تحت تأثیر نوسانات بازار مسکن قرار داشته است و اثرات مخربی بر بازار زمین و مسکن گذاشته است . هدف مقاله ارائه ی منبع درآمدی جدید برای شهرداریها با عنوان «مالیات بر ارزش زمین» می باشد . روش استفاده شده در تحقیق تحلیلی توصیفی است و با تمرکز بر مالیات بر ارزش زمین سعی در گسترش دانش کاربردی اقتصاد املاک داشته است. این تحقیق اجرایی بوده و در جهت کارا نمودن منابع درآمدی شهرداری به ارائه منبع جدید درآمدی شهرداریها پرداخته است که می تواند مورد توجه سازمان مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری واقع شود . نتایج تحقیق نشان میدهد که با اتخاذ مالیات بر ارزش زمین به عنوان منبع درآمدی وجایگزین نمودن آن به جای سیستم صدور پروانه ساخت و فروش تراکم،علاوه بر اینکه یک منبع درآمدی پایدار تلقی میشود منجر به ثبات بازار مسکن شده و اثرات مثبتی بر اقتصاد شهری دارد.

کلمات کلیدی

, مالیات برارزش زمین, درآمد پایدار, قیمت زمین و مسکن, فروش تراکم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027971,
author = {مهارتی, یعقوب and مهرائی, محمد},
title = {تاثیر اتخاذ مالیات بر ارزش زمین به عنوان منبع درآمدی پایدار بر اقتصاد مسکن شهری},
booktitle = {چهارمین همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مالیات برارزش زمین، درآمد پایدار، قیمت زمین و مسکن، فروش تراکم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اتخاذ مالیات بر ارزش زمین به عنوان منبع درآمدی پایدار بر اقتصاد مسکن شهری
%A مهارتی, یعقوب
%A مهرائی, محمد
%J چهارمین همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2012

[Download]