پژوهش های صنایع غذایی, دوره (21), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (481-491)

عنوان : ( مقایسه دو روش HPLC و ELISA ادر تعیین آفلاتوکسینB1 و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی )

نویسندگان: روزیتا سالاری , , محمد طاهر بروشکی , سید علی مرتضوی , محسن فتحی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، مقایسه دو روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا در ادویه فلفل قرمز می باشد. برای این منظور، 36 نمونه فلفل (OTA) A و اکراتوکسین (AFB1) B گیری آفلاتوکسین 1 قرمز از سطح مزرعه در شهرستان سبزوار (در استان خراسان رضوی) جمع آوری گردید و در برابر نور خورشید و به ترتیب ( 28 ELISA در روش OTA و AFB هوای آزاد خشک شد. در میان مجموع 36 نمونه ، میزان حضور 1 0 میکروگرم بر کیلوگرم /59-2/ 1 میکروگرم ب ر کیلوگرم و 35 /1- 22 % و در محدوده 15 / 77 % و ( 8 مورد) 2 / مورد) 8 16 %) از نمونه / 69 %) و 6 مورد ( 7 / به ترتیب در 25 مورد ( 4 OTA و AFB1 ، HPLC بدست آمد. در مقایسه، در روش 0 میکروگرم بر کیلوگرم ، شناسایی شد . از نظر آماری /74-2/ 0 میکروگرم بر کیلوگرم و 17 /4-14/ ها در محدوده 5 OTA و برای r2 =0/979 AFB مشاهده شد ( برای 1 OTA و AFB ارتباط خوبی بین هر دو روش در آنالیز کمی 1 r2 =0/947 AFB بود. از طرف دیگر میزان 1 OTA دقیقتر و بالاتر از AFB ) اما همبستگی بدست آمده در اندازه گیری 1 حاصل شد. نتایج نشان داد که روش HPLC بالاتر از میزان بدست آمده توسط ELISA تعیین شده توسط OTA و در پودر فلفل قرمز استفاده شود OTA و AFB می تواند به عنوان یک روشغربالگری برای تعیین حضور 1 ELISA تایید گردد

کلمات کلیدی

, فلفل قرمز , A اکراتوکسین , B آفلاتوکسین , HPLC , ELISA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028013,
author = {سالاری, روزیتا and , and محمد طاهر بروشکی and مرتضوی, سید علی and محسن فتحی نجفی},
title = {مقایسه دو روش HPLC و ELISA ادر تعیین آفلاتوکسینB1 و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی},
journal = {پژوهش های صنایع غذایی},
year = {2012},
volume = {21},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-515X},
pages = {481--491},
numpages = {10},
keywords = {فلفل قرمز ، A اکراتوکسین ، B آفلاتوکسین ، HPLC ، ELISA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه دو روش HPLC و ELISA ادر تعیین آفلاتوکسینB1 و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی
%A سالاری, روزیتا
%A ,
%A محمد طاهر بروشکی
%A مرتضوی, سید علی
%A محسن فتحی نجفی
%J پژوهش های صنایع غذایی
%@ 2008-515X
%D 2012

[Download]