مهندسی عمران فردوسی, دوره (23), شماره (1), سال (2012-3) , صفحات (1-14)

عنوان : ( استفاده از تحلیل های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP )

نویسندگان: محمدرضا اصفهانی , طیبه محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، با استفاده از روش های عددی و نتایج آزمایشگاهی، رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق‌هایFRP مورد بررسی قرار می گیرد. در تحلیل عددی، از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن برای شبیه سازی رفتار غیر خطی بتن و نرم شوندگی کرنش آن استفاده می گردد. در بخش آزمایشگاهی 8 عدد تیر بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP به ابعاد مقطع 150 و 200 میلی متر و طول 2300 میلی متر در آزمایشگاه ساخته و آزمایش شدند. رفتار خمشی این تیرها و 4 عدد تیر آزمایش شده توسط سایر محققین (جمعا 12 نمونه) به کمک نرم افزار توانمند اجزای محدود ABAQUS که قادر به استفاده از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن می باشد، تحلیل شدند. بر اساس مقایسه بین نتایج به دست آمده از تحلیل های عددی و نتایج آزمایشگاهی می توان گفت که تحلیل عددی انجام شده با دقت بالایی قادر به پیش بینی نمودار بار-جابجایی، بار حداکثر، توزیع کرنش و حالت شکست تیرهای بتنی تقویت شده با FRP می باشد. به منظور تعیین اثر پارامترهای مختلف بر نتایج حاصل از تحلیل عددی و همچنین برای تعیین شرایط بهینه مدل سازی عددی، تحلیل حساسیتی بر روی بعضی از نمونه ها انجام شده است. بر اساس تحلیل حساسیت انجام شده، از مهمترین پارامترهای موثر مدل درتحلیل عددی انرژی شکست می باشد که نقش تعیین کننده ای در پیش بینی شکست های ناشی از جدا شدگی FRP ایفا می کند.

کلمات کلیدی

, FRP, بتن مسلح, تحلیل حساسیت, تقویت خمشی, الگوی آسیب دیدگی مومسان بتن, مکانیک شکست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028086,
author = {اصفهانی, محمدرضا and محمدی, طیبه},
title = {استفاده از تحلیل های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2012},
volume = {23},
number = {1},
month = {March},
issn = {2783-2805},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {FRP، بتن مسلح، تحلیل حساسیت، تقویت خمشی، الگوی آسیب دیدگی مومسان بتن، مکانیک شکست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از تحلیل های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP
%A اصفهانی, محمدرضا
%A محمدی, طیبه
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2783-2805
%D 2012

[Download]