پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (1), شماره (2), سال (2012-3) , صفحات (71-87)

عنوان : ( بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان )

نویسندگان: پروانه کاظمی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرانجام نابسامان ازدواج های ناموفق و عوارض گسترده آن منجر به تدوین مهارت های جدیدی در تعاملات انسانی و زناشویی شد. و شیوه های گوناگون زوج درمانی و برنامه های غنی سازی ازدواج رونق گرفت. در انجام این پژوهش از شیوه آموزشی گاتمن که تحقیقات طولی مفصلی بر روی عوامل موثر بر دوام و تقویت روابط زناشویی انجام داد، استفاده شده است. بدین منظور 16زوج به روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفته و مورد آزمون این فرضیه قرار گرفتند که آیا برنامه آموزشی ارتقاء کیفیت زندگی زوجین به شیوه گاتمن باعث افزایش رضایتمندی زناشویی و سلامت روان می شود یا خیر؟ تمامی شرکت کنندگان به سه آزمون انریچ، داس و سلامت روان عمومی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پاسخ دادند. بررسی نتایج با استفاده از آزمون T و تحلیل کواریانس، حاکی از آن بود که برنامه آموزشی استفاده شده ، باعث افزایش رضایتمندی زناشویی و نیز سلامت روان در گروه آزمایش شده و این تغییرات در طول یک ماه پیگیری حفظ شده است.

کلمات کلیدی

, برنامه ارتقا کیفیت زندگی زوجین, رضایتمندی زناشویی, سلامت روان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028110,
author = {کاظمی, پروانه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and مرتضی مدرس غروی and مهرام, بهروز},
title = {بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6352},
pages = {71--87},
numpages = {16},
keywords = {برنامه ارتقا کیفیت زندگی زوجین، رضایتمندی زناشویی، سلامت روان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان
%A کاظمی, پروانه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A مرتضی مدرس غروی
%A مهرام, بهروز
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2012

[Download]