دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21

عنوان : ( ردیابی هومولوگ ژن های مقاومت در تعدادی از ارقام خربزه )

نویسندگان: ناهید عباسپور , فرهاد شکوهی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع بالای ارقام و توده های محلی خربزه در کشور پشتوانه مناسبی را برای دستیابی به صفات ویژه و استفاده از آن در برنامه های اصلاحی مهیا نموده است. در اختیار بودن اطلاعات ژنومی خربزه در پایگاه های بین المللی بررسی توزیع ژن های مختلف ممکن ساخته است. مطالعه حاضر با هدف شناسائی همولوگ ژن های مقاومت را در ارقام محلی خربزه انجام شد. توالی این ژن ها بر اساس داده های ژنومی ملون ها از بانک های اطلاعاتی بین المللی بدست آمد و براساس مناطق محافظت شده آن برای هر ژن پرایمرهای اختصاصی طراحی شد. با استفاده از برنامه Touchdown PCR باندهای اختصاصی در اندازه مورد انتظار تکثیر شد. بر اساس نتایج بدست آمده حضور ژن MRGH12 درتمامی ارقام تایید شد در حالیکه با استفاده از پرایمرهای طراحی شده دو ژن MRGH10 و MRGH11 در هیچ یک از این ارقام مشخص نشد. در مجموع حضور پنج ژن از هفت ژن در ارقام مورد مطالعه تایید شد.

کلمات کلیدی

, خربزه ئیان, همولوگ ژن های مقاومت, الگوی مولکولی ارقام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028123,
author = {ناهید عباسپور and شکوهی فر, فرهاد},
title = {ردیابی هومولوگ ژن های مقاومت در تعدادی از ارقام خربزه},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خربزه ئیان، همولوگ ژن های مقاومت، الگوی مولکولی ارقام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی هومولوگ ژن های مقاومت در تعدادی از ارقام خربزه
%A ناهید عباسپور
%A شکوهی فر, فرهاد
%J دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2012

[Download]