دوزدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21

عنوان : ( بررسی اثر ریزقلمه و نسبت هورمونی در القاء باززایی مستقیم در رقم محلی خاتونی خربزه )

نویسندگان: زهره چنارانی , فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , ناصر فرخی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خربزه یکی از گیاهان جالیزی اقتصادی بشمار می رود که سطح زیر کشت قابل توجهی را در استان خراسان به خود اختصاص داده است. بکارگیری تکنیک های نوین در سرعت بخشیدن به برنامه های اصلاحی می تواند در جبران کاستی های گذشته نقش مهمی ایفاء نماید. رقم خاتونی به عنوان یکی از ارقام محلی بازارپسند می تواند به عنوان یک رقم پایه در برنامه اصلاحی مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه اثر دو فاکتور ریزقلمه و محیط کشت با هدف بهینه سازی شرایط باززائی مستفیم در رقم خاتونی بررسی شد. جوانه جانبی انتهای برگ های کوتیلدونی و حقیقی و دو محیط کشت M1 (حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر BAP) و محیط M2 (حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر BAP +01/0 میلی گرم در لیتر NAA) کشت شد. ریزقلمه کوتیلدونی در مقایسه با ریزقلمه برگ حقیقی باززائی بیش تری نشان داد. محیط کشت M1 در هر دو ریزقلمه ساقه-زائی را القاء نمود، در حالی که در محیط M2 هر دو ریزقلمه تنها ریشه زایی نمودند و ساقه زایی مشاهده نشد. این نتایج حاکی از آن بود که مقادیر اندکی از هورمون NAA از باززائی مستقیم ریز نمونه ها جلوگیری نموده و ریشه زائی را در هر دو ریزقلمه مورد استفاده القاء می نماید.

کلمات کلیدی

, خربزه, باززایی مستقیم, ریزقلمه, هورمون های گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028125,
author = {زهره چنارانی and شکوهی فر, فرهاد and ممرآبادی, مجتبی and ناصر فرخی},
title = {بررسی اثر ریزقلمه و نسبت هورمونی در القاء باززایی مستقیم در رقم محلی خاتونی خربزه},
booktitle = {دوزدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خربزه، باززایی مستقیم، ریزقلمه، هورمون های گیاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ریزقلمه و نسبت هورمونی در القاء باززایی مستقیم در رقم محلی خاتونی خربزه
%A زهره چنارانی
%A شکوهی فر, فرهاد
%A ممرآبادی, مجتبی
%A ناصر فرخی
%J دوزدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2012

[Download]