علوم باغبانی, دوره (26), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (113-122)

عنوان : ( اثر دوره بحرانی رقابت علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد روغن سیاهدانه (Nigella sativa L.) )

نویسندگان: سیدمحمد سیدی رشتخوار , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین اثر دوره های رقابت علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد روغن و نیز تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 12 تیمار در سال زراعی 89- 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمار های آزمایش در دو سری شامل دوره های کنترل و تداخل علف های هرز تنظیم شدند. سری اول شامل شش تیمار بود که از زمان سبز شدن تا صفر، 14، 28، 42، 56 و70 روز پس از سبز شدن در کرت ها، علف های هرز کنترل شدند و سپس به آن ها تا زمان برداشت سیاهدانه اجازه رشد داده شد. سری دوم نیز شامل شش تیمار بودکه از زمان سبز شدن تا دوره های ذکر شده به علف های هرز در کرت ها اجازه رشد داده شد و سپس تا زمان برداشت، این علف های هرز کنترل شدند. نتایج آزمایش نشان داد که دوره های کنترل و تداخل علف های هرز عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و نیز عملکرد روغن سیاهدانه را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار دادند. همچنین افزایش دوره های رقابت در هر دو سری تیمار های کنترل و تداخل علف های هرز منجر به کاهش معنی دار و همزمان تعداد شاخه جانبی و تعداد فولیکول در بوته، تعداد دانه در فولیکول، وزن دانه در فولیکول، وزن هزار دانه و شاخص برداشت شد. بر حسب 5/2، 5 و 10 درصد افت عملکرد قابل قبول روغن، شروع دوره بحرانی کنترل علف های هرز در سیاهدانه به ترتیب 12، 15 و 20 روز پس از کاشت (معادل 77/100، 02/125 و 49/168 درجه روز-رشد) تعیین شد. همچنین پایان دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه نیز بر حسب افت عملکرد روغن در سطوح ذکر شده به ترتیب 76، 74 و 70 روز پس از سبز شدن (معادل 50/1000، 02/955 و 877 درجه روز-رشد) محاسبه شد. کاهش عملکرد دانه، بیولوژیک و نیز عملکرد روغن می تواند نشان دهنده قدرت ضعیف سیاهدانه در رقابت با علف های هرز باشد.

کلمات کلیدی

, دوره های تداخل علف های هرز, دوره های کنترل علف های هرز, عملکرد دانه, عملکرد روغن‍‍‍
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028148,
author = {سیدی رشتخوار, سیدمحمد and رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر دوره بحرانی رقابت علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد روغن سیاهدانه (Nigella sativa L.)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4730},
pages = {113--122},
numpages = {9},
keywords = {دوره های تداخل علف های هرز، دوره های کنترل علف های هرز، عملکرد دانه، عملکرد روغن‍‍‍},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر دوره بحرانی رقابت علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد روغن سیاهدانه (Nigella sativa L.)
%A سیدی رشتخوار, سیدمحمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2012

[Download]