نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08

عنوان : ( مدل سازی عددی الگوی جریان و بررسی پارامترهای هیدرولیکی در شیب شکن قائم با شیب معکوس کف در پایاب )

نویسندگان: رامین منصوری , علی نقی ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصیات هیدرولیکی جریان گردابه از جمله افت انرژی ،عمق مرده در پشت جت نقش بسزایی در طراحی هیدرولیکی شیب شکن قائم ایفا می کنند.در این تحقیق الگوی جریان در داخل شیب شکن قائم با شیب معکوس کف در پایاب (vertical drop with sloping aprons) به صورت دو بعدی با استفاده از نرم افزار Fluent که معادلات جریان را به روش حجم محدود حل می نماید، شبیه سازی گردید. در این نرم افزار، روش حجم سیال (volume of fluid) جهت مدل سازی سطح آزاد به کار گرفته شد. میدان محاسباتی با استفاده از شبکه بندی منشوری منظم (structured grid) گسسته گردید. ، ابتدا برای یک دبی صحت سنجی نتایج و استقلال حل از شبکه تحقیق شده و بهترین شبکه با 57512 گره که دارای تطابق بهتری با نتایج آزمایشگاهی بود انتخاب شد. از این شبکه سپس برای مدل سازی جریان با دبی های دیگری استفاده گردید. مدل آرام و برخی از مدل های مختلف آشفتگی موجود در نرم افزار مورد استفاده قرار گرفت که صحت سنجی مدلها نشان داد عمق پایاب و عمق مرده از مدل آشفتگی 〖k-ε〗^ استاندارد تطابق بیشتری با نتایج آزمایشگاهی دارد. نتایج مدل سازی حاکی از افرایش افت انرژی در صورت وجود حوضچه با شیب معکوس می باشد.

کلمات کلیدی

, شیب شکن قائم , الگوی جریان , روش حجم محدود , مدل آشفتگی , عمق پایاب , عمق مرده , Fluent
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028224,
author = {منصوری, رامین and ضیائی, علی نقی},
title = {مدل سازی عددی الگوی جریان و بررسی پارامترهای هیدرولیکی در شیب شکن قائم با شیب معکوس کف در پایاب},
booktitle = {نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شیب شکن قائم ، الگوی جریان ، روش حجم محدود ، مدل آشفتگی ،عمق پایاب ،عمق مرده ،Fluent},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی عددی الگوی جریان و بررسی پارامترهای هیدرولیکی در شیب شکن قائم با شیب معکوس کف در پایاب
%A منصوری, رامین
%A ضیائی, علی نقی
%J نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2012

[Download]