بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Fluent


موارد یافت شده: 21

1 - بررسی توزیع تنش برشی بستر در کانال های مرکب مستقیم با استفاده از شبیه سازی عددی و مقایسه نتایج Ansys Fluent و Flow-3D (چکیده)
2 - Producing bacterial nano-cellulose and keratin from wastes to synthesize keratin/cellulose nanobiocomposite for removal of dyes and heavy metal ions from waters and wastewaters (چکیده)
3 - Identifying Influentials in Social Networks (چکیده)
4 - اثر تغییر قطر لوله روی الگوی جریان دوفازی اسلاگ با استفاده از نرم افزار Fluent (چکیده)
5 - ارائه معادله دبی اشل ساده برای سرریزهای جانبی کنگرهای با زوایا مختلف در یک بازشدگی - ثابت (چکیده)
6 - مقایسه مدل مقیاس زیر‌شبکه اسماگورینسکی-لیلی در روش شبیه سازی گردابه‌های بزرگ (LES) با مدل‌های RANS برای شبیه‌سازی جریان بر روی سرریز جانبی کنگره‌ای (چکیده)
7 - Numerical and parametric study of a centrifugal pump (چکیده)
8 - Three dimensional parametric study of a centrifugal pump impeller by varying the blade number (چکیده)
9 - Numerical and parametric study of a centrifugal pump (چکیده)
10 - مدل سازی عددی الگوی جریان و بررسی پارامترهای هیدرولیکی در شیب شکن قائم با شیب معکوس کف در پایاب (چکیده)
11 - شبیه سازی سریز جانبی کنگره ای در کانال مستطیلی با استفاده از Fluent (چکیده)
12 - بررسی زیرفشارها دردال سرریزها ناشی از ترک ها و درزهای موجود در سرریز شوت ها (چکیده)
13 - Organozeolite, A new absorbent for removing harmful anions from recirculating aquaculture effluent (چکیده)
14 - بهینه سازی سیستم خنک کاری موتور الکتریکی خودروی هیبریدی به روش CFD (چکیده)
15 - شبیه سازی عددی دو بعدی پرش هیدرولیکی روی سطوح شیبدار معکوس همراه با پله در انتها با نرم افزار FLUENT (چکیده)
16 - شبیه سازی عددی دو بعدی الگوی جریان در شیب شکن قائم با در نظر گرفتن شرایط مرزی و شبکه بندی مختلف (چکیده)
17 - Numerical Simulation of Fouling in Heat exchangers (چکیده)
18 - شبیه سازی اکسترودر تک ماردون و مقایسه آن با نتایج حاصل از نرم افزار FLUENT (چکیده)
19 - بررسی آزمایشگاهی و عددی کنتورهای سرعت در کانال با دیواره جدا کننده مستغرق (چکیده)
20 - شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی به کمک نرم افزار FLUENT (چکیده)
21 - Evaluation of Traditional Production Process of Rock Candyand Optimization of Sucrose Crystallization (Part 2) (چکیده)