دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21

Title : ( بررسی اثر پسزمینه ژنتیکی بر بلوک ژنی بازگرداننده باروری Rf3 در نسلهای درحال تفرق )

Authors: علی صادقی , اسدالله احمدی خواه , Mohammad Farsi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

نوشته خواهد شد

Keywords

, رقم ندا, اثر پس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028243,
author = {علی صادقی and اسدالله احمدی خواه and Farsi, Mohammad},
title = {بررسی اثر پسزمینه ژنتیکی بر بلوک ژنی بازگرداننده باروری Rf3 در نسلهای درحال تفرق},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {رقم ندا، اثر پس زمینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر پسزمینه ژنتیکی بر بلوک ژنی بازگرداننده باروری Rf3 در نسلهای درحال تفرق
%A علی صادقی
%A اسدالله احمدی خواه
%A Farsi, Mohammad
%J دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2012

[Download]