سلول و بافت, دوره (2), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (193-202)

عنوان : ( مطالعه اسپرماتوژنز و بافت شناسی بیضه گونه ای مارمولک )

نویسندگان: جواد بهارآرا , ناصر مهدوی شهری , علی نعمتی , زهرا شهرکی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: مارمولک ها یکی از متنوع ترین گروه های موفق مهره داران ساکن بیابا نهای گرم دنیا هستند که مطالعه نحوه تولید مثل و گامتوژنز آنها کانون توجه زیست شناسان م یباشد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع تجربی آزمایشگاهی است و در آن به بررسی روند اسپرماتوژنز و تعیین آستانه تولید اسپرم، جمع آوری Laudakia caucasia طی سه ماهه فصل بهار پرداخته شد. در اواخر هر ماه از فصل بهار، تعداد 10 عدد مارمولک شدند. پس از شناسایی و بررسی های ریخت شناسی، بیضه ها از بدن حیوان خارج و برای انجام مطالعات بافت شناسی و ANOVA و روش های آماری SPSS میکروسکوپ نوری آماده شدند. داده های کمی حاصل با استفاده از نرم افزارآماری تحلیل شد. P<0/ در سطح 05 Kruskal-Wallis نتایج: یافته های حاصل نشان داد که فرآیند اسپرماتوژنز در این مارمولک از اوایل ماه فروردین آغاز و به تدریج که هوا گرم می شود، فعال تر می گردد، به طوریکه در اواخر ماه خرداد اوج اسپرماتوژنز و تولید اسپرماتوزوآ بالغ مشاهده شد. از اوایل بهار وارد فاز Laudakia caucasia نتیجه گیری: مطابق مشاهدات بافت شناسی، روند اسپرماتوژنز در مارمولک فعال می شود و این روند تا اواخر بهار ادامه دارد. اوج تولید اسپرم در ماه خرداد م یباشد

کلمات کلیدی

, تولید مثل, اسپرماتوژنز- بیضه, مارمولک- Laudakia Caucasia
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028267,
author = {جواد بهارآرا and مهدوی شهری, ناصر and علی نعمتی and زهرا شهرکی نسب},
title = {مطالعه اسپرماتوژنز و بافت شناسی بیضه گونه ای مارمولک},
journal = {سلول و بافت},
year = {2011},
volume = {2},
number = {3},
month = {November},
issn = {2228-7035},
pages = {193--202},
numpages = {9},
keywords = {تولید مثل، اسپرماتوژنز- بیضه، مارمولک- Laudakia Caucasia},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اسپرماتوژنز و بافت شناسی بیضه گونه ای مارمولک
%A جواد بهارآرا
%A مهدوی شهری, ناصر
%A علی نعمتی
%A زهرا شهرکی نسب
%J سلول و بافت
%@ 2228-7035
%D 2011

[Download]