هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09

عنوان : ( تاثیر سیاست های پولی ومالی بر مکانیزاسیون در بخش کشاورزی وپیش بینی روند مکانیزاسیون درطی چندسال آینده )

نویسندگان: هاجر اثنی عشری , علی رضا کرباسی , مهدی پیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده شناخت وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی وتاثیر عوامل اقتصادی برتوسعه آن در کشور به عنوان یکی از عوامل عمده تحول در بخش کشاورزی به شمار می رود. از این روکاربرد مکانیزاسیون می تواند منجر به افزایش تولید ودرآمد کشاورزان ودرنهایت افزایش درآمد دربخش کشاورزی شود. در این پژوهش تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر ارتقای سطح مکانیزاسیون طی دوره 1358 تا 1388 بررسی شده وضعیت متغیر مکانیزاسیون برای سالهای آتی پیش بینی شده است. برای رسیدن به اهداف مطالعه از مدل تصحیح خطای برداری و مدل خودرگرسیون واریانس ناهمسانی شرطی نوع تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان داد که درکوتاه مدت و بلند مدت متغیرهای هزینه عمرانی و جاری دولت، حجم پول برمکانیزاسیون اثری مستقیم دارندو روند پیش بینی مکانیزاسیون درطی 5سال آینده روندی افزایشی خواهدداشت. لذا برنامه ریزی در این ارتباط می تواندازاهمیت ویژه ای برخوردارباشد.

کلمات کلیدی

, مکانیزاسیون, سیاست های پولی و مالی, همجمعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028284,
author = {هاجر اثنی عشری and کرباسی, علی رضا and مهدی پیری},
title = {تاثیر سیاست های پولی ومالی بر مکانیزاسیون در بخش کشاورزی وپیش بینی روند مکانیزاسیون درطی چندسال آینده},
booktitle = {هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {مکانیزاسیون، سیاست های پولی و مالی، همجمعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سیاست های پولی ومالی بر مکانیزاسیون در بخش کشاورزی وپیش بینی روند مکانیزاسیون درطی چندسال آینده
%A هاجر اثنی عشری
%A کرباسی, علی رضا
%A مهدی پیری
%J هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]