حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (30-35)

عنوان : ( ردیابی ویروس s سیب زمینی pvs با استفاده از روشهای سرولوژیکی و ازمون اختصاصی RT-PCR در استانهای خراسان و همدان )

نویسندگان: سمیرا پاکباز , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس S سیب زمینی متعلق به جنس Carlavirus و خانواده Flexiviridae می باشد که دارای ذرات رشته ای خمیده به ابعاد 12 ×650 نانومتر و ژنوم RNA تک رشته ای مثبت می باشد. این ویروس از متداول ترین ویروس هایی است که تمام واریته های سیب زمینی موجود در دنیا را آلوده می کند. گونه های حساس به PVS در سه خانواده Solanaceae ،Chenopodiaceae و Amaranthaceae یافت می شوند. این ویروس از طریق مایه زنی مکانیکی و همچنین توسط شته سبز هلو Myzus persicae به صورت ناپایا منتقل می شود. به منظور ردیابی ویروس در منطقه، از حدود 50 مزرعه استان های خراسان رضوی و همدان، تعداد 555 نمونه از غده های گیاهانی که علایمی نظیر موزاییک، لکه-های نکروتیک، فرورفتگی جزئی رگبرگ، رگوز، تموج حاشیه برگ، پژمردگی و کوتولگی را نشان می دادند، جمع آوری شدند. سپس غده ها جهت گذراندن دوره خواب در دمای C◦4 قرار گرفتند. پس از جوانه زنی، با استفاده از آنتی سرم پلی کلونال، اختصاصی PVS در آزمون سرولوژیکی DAS-ELISA، غده های آلوده به این ویروس شناسایی شدند. عصاره تعدادی از نمونه هایی که در آزمون الایزا مثبت ارزیابی شدند، بر روی گیاهان آزمون شامل Chenopodium quinoa و amaranticolor Chenopodium ( لکه های کلروتیک روی برگ)، Nicotiana debneyi (موزاییک)، N. tabacum var. xanthi ( مصون)، Lycopersicon esculentum ( موزاییک) مایه زنی شد. نتایج آزمون الایزا نشان داد که تعداد 69 نمونه به این ویروس آلوده بوده اند. به منظور تأیید نتایج الایزا در نمونه های آلوده از روشRT-PCR و آغازگرهای اختصاصی جهت تکثیر ژن کد کننده پروتئین پوششی ویروس استفاده شد. آغازگرهای اختصاصی PVS-F و PVS-R، قطعه ای به طول 1118 جفت باز مربوط به ژن پروتئین پوششی ویروس را تکثیر نمودند. واژه های کلیدی: الایزا، ویروس S سیب زمینی، RT-PCR

کلمات کلیدی

, ویروس اس سیب زمینی. ELISA. RT, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028449,
author = {پاکباز, سمیرا and جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {ردیابی ویروس s سیب زمینی pvs با استفاده از روشهای سرولوژیکی و ازمون اختصاصی RT-PCR در استانهای خراسان و همدان},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {25},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {30--35},
numpages = {5},
keywords = {ویروس اس سیب زمینی. ELISA. RT-PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ردیابی ویروس s سیب زمینی pvs با استفاده از روشهای سرولوژیکی و ازمون اختصاصی RT-PCR در استانهای خراسان و همدان
%A پاکباز, سمیرا
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]