هفدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2012-03-06

عنوان : ( یک سیستم جدید پیشنهاد استناد مبتنی بر ویژگی های رابطه ای اسناد )

نویسندگان: فتانه زرین کلام , محسن کاهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حجم فراوان و روبه رشد اسناد علمی منتشر شده بر روی وب، فرآیند تصمیم‌گیری و انتخاب اسناد مرتبط با یک زمینه تحقیقاتی را برای پژوهشگران دشوار کرده ‌است. یک سیستم پیشنهاد استناد، با دریافت متن ورودی، اسنادی که باید توسط آن متن مورد استناد قرار گیرند را پیشنهاد می کند، و بدین ترتیب می تواند در یافتن اسناد مرتبط با یک موضوع به پژوهشگر کمک کند. در این مقاله، یک معیار جدید برای محاسبه شباهت دو سند ارائه شده است که مبتنی بر ویژگی های رابطه ای اسناد می باشد. همچنین یک سیستم پیشنهاد استناد ارائه شده است که از معیار فوق در کنار ویژگی های متنی اسناد استفاده می کند. ارزیابی انجام شده نشان می دهد که معیار مورد نظر، در تشخیص شباهت اسناد موفق است و باعث بهبود کیفیت سیستم پیشنهاد استناد مورد نظر می شود.

کلمات کلیدی

, پیشنهاد استناد, شباهت رابطه ای, شباهت متنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028454,
author = {زرین کلام, فتانه and کاهانی, محسن},
title = {یک سیستم جدید پیشنهاد استناد مبتنی بر ویژگی های رابطه ای اسناد},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیشنهاد استناد، شباهت رابطه ای، شباهت متنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک سیستم جدید پیشنهاد استناد مبتنی بر ویژگی های رابطه ای اسناد
%A زرین کلام, فتانه
%A کاهانی, محسن
%J هفدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2012

[Download]