ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران , 2011-11-15

عنوان : ( مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای و تمرین هوازی بر بیان ژن گرلین لنفوسیت‌ زنان جوان تمرین کرد )

نویسندگان: شیدا قلیچی , امیر رشیدلمیر , احمد ابراهیمی عطری , یاسر کهندلان شهرنوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه:گرلین یک پپتید ترشح شده از معده است ونقش مهمی در ترشح هورمون رشد، تعادل انرژی،اشتها ،وزن و برخی عملکردهای قلبی عروقی ایفا می کند. هدف از اجرای این پژوهش مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای و تمرین هوازی بر بیان ژن گرلین لنفوسیت‌ زنان جوان تمرین کرده است.روش بررسی:به این منظور 24 زن جوان ورزشکار با میانگین سنی (4/21) سال و BMI (17/22) به صورت داوطلبانه انتخاب وبه طور تصادفی به سه گروه هوازی بی هوازی و کنترل تقسیم شدند. نمونه های خونی قبل و بعد از پروتکل تمرینی بصورت ناشتا از سه گروه جمع آوری شد. پس از جداسازی لنفوسیت ها به روش سانتریفیوژ، بیان ژن گرلین در لنفوسیت های آزمودنی ها با استفاده از روش semi-quantitative-RT-PCR انجام شد .نتایج: نتایج این مطالعه مشخص می کند که یک جلسه تمرین هوازی و بی هوازی باعث افزایش معناداری در بیان ژن گرلین لنفوسیت های آزمودنی ها نسبت به گروه کنترل می گردد. وهمچنین این افزایش در گروه بی هوازی نسبت به دو گروه هوازی و کنترل بیشتر بود .نتیجه گیری: به نظر می رسد که علاوه بر ناشتایی آزمودنیها، تمرینات هوازی و بی هوازی باعث تخلیه منابع انرژی عضلانی بیشتری نسبت به گروه کنترل میشود ودر نتیجه موجب تعادل منفی انرژی وافزایش بیان ژن گرلین در جهت افزایش اشتها وبازسازی منابع از دست رفته می گردد.

کلمات کلیدی

, گرلین , تمرین مقاومتی دایره ای, تمرین هوازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028473,
author = {قلیچی, شیدا and رشیدلمیر, امیر and ابراهیمی عطری, احمد and کهندلان شهرنوی, یاسر},
title = {مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای و تمرین هوازی بر بیان ژن گرلین لنفوسیت‌ زنان جوان تمرین کرد},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گرلین ،تمرین مقاومتی دایره ای، تمرین هوازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای و تمرین هوازی بر بیان ژن گرلین لنفوسیت‌ زنان جوان تمرین کرد
%A قلیچی, شیدا
%A رشیدلمیر, امیر
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A کهندلان شهرنوی, یاسر
%J ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
%D 2011

[Download]