اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت , 2011-11-23

عنوان : ( برسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و مهندسی )

نویسندگان: مرضیه بهرامی قهنویه , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028487,
author = {بهرامی قهنویه, مرضیه and کارشکی, حسین},
title = {برسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و مهندسی},
booktitle = {اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بیان مسأله و هدف: با توجه به اینکه هوش و شخصیت هر فرد، جدیدترین تحول در زمینه فهم رابطه میان تعقل و هیجان و همچنین خط مشی چگونه ارتباط برقرار کردن با اطرافیان و نحوه‌ی معاشرت با آن‌ها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهدو تاکنون زمینه‌های مختلفی از مداخله‌های هوش هیجانی بر سایر متغیرها در گروه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند، پزوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی در دانشجویان ارشد دو گروه علوم انسانی و فنی- مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. روش: پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه‌ای است. نمونه آماری این پژوهش 100 نفراز دانشجویان کارشناسی ارشد (50 نفر رشته مهندسی و 50 نفر رشته علوم انسانی) می‌باشندکه با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای – چند مرحله‌ای انتخاب شده و پرسشنامه‌های هوش هیجانی بار- آن (1980) و پرسشنامه‌ی خودتنظیمی پنتریچ (1990) را تکمیل نمودند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که دو گروه در متغیر هوش هیجانی با یکدیگر تفاوت معناداری دارند (p<0.01)، به طوری که میانگین نمرات دانشجویان علوم انسانی از دانشجویان مهندسی بیشتر بود. اما از جهت میزان خودتنظیمی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد (p>0.05). نتیجه گیری: از آنجایی که هوش هیجانی به عنوان یکی از مؤلفه‌های هوش اجتماعی، نقش تعیین کننده‌ای در چگونگی برقراری ارتباط ما با دیگران و همچنین برداشت ما از رفتار آنان دارد، از یافته‌های فوق چنین نتیجه می‌گیریم که دانشجویان علوم انسانی با توجه به اینکه در حیطه کاریشان بیشتر با انسان سروکار دارند بنابراین، از هوش هیجانی بالاتری بهره‌مند هستند.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و مهندسی
%A بهرامی قهنویه, مرضیه
%A کارشکی, حسین
%J اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت
%D 2011

[Download]