علوم آب و خاک, سال (2007-5)

عنوان : Effect of enzyme supplement to wheat and triticale based diets on performance and digestive tract characteristics of broiler chickens ( تاثیر مکمل آنزیمی در جیره های بر پایه گندم و تریتیکاله بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن کرمانشاهی , میر داریوش شکوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

In order to study the effect of corn, Ghods wheat, Falaat wheat, and triticale with or without enzyme addition on perormance and digestive tract characteristics, an experiment was carried out by using 288 male broiler chickens in a compeletly randomized design with 4*2 factorial arrangement for 57 days. Enzyme addition significantly decreased feed conversion ratio of chickens fed Ghods wheat and triticale and weight gain of chickens fed Ghods wheat. Growth performance of chickens fed Ghods wheat with enzyme were not significantly different when compared with corn without enzyme. Enzyme addition decreased ileum relative weight of chickens. Gizzard and proventriculus of chickens fed Falaat wheat and triticale were heavier than those of other treatments. According to this results, enzyme supplementation showed positive effect on triticale and especially Ghods wheat based diets.

در این بررسی آزمایشی به منظور بررسی اثر جیره های حاوی چهار غله ذرت، گندم قدس، گندم فلات و تریتیکاله با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد تولیدی، اقتصادی و اندازه دستگاه گوارش، با استفاده از 288 قطعه جوجه خروس گوشتی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل 2×4 برای یک دوره 57 روزه اجرا شد. افزودن مکمل آنزیمی به جیره های حاوی گندم قدس و تریتیکاله باعث کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی در جوجه ها شد. همچنین وزن بدن جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی گندم قدس افزایش یافت (05/0P<). بین شاخص های عملکرد تولیدی و اقتصادی دو تیمار ذرت بدون مکمل آنزیمی و گندم قدس حاوی مکمل آنزیمی هیچگونه اختلاف معنی داری مشاهده نشد. افزودن مکمل آنزیمی باعث کاهش معنی دار وزن نسبی ایلئوم جوجه ها گردید. سنگدان و پیش معده جوجه های تغذیه شده با گندم فلات و تریتیکاله بزرگتر از بقیه جوجه ها بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان دهنده تاثیر مثبت مکمل آنزیمی بر عملکرد تولیدی جوجه های تغذیه شده با تریتیکاله و مخصوصاً گندم قدس می باشد.

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102855,
author = {کرمانشاهی, حسن and میر داریوش شکوری},
title = {Effect of enzyme supplement to wheat and triticale based diets on performance and digestive tract characteristics of broiler chickens},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2007},
month = {May},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of enzyme supplement to wheat and triticale based diets on performance and digestive tract characteristics of broiler chickens
%A کرمانشاهی, حسن
%A میر داریوش شکوری
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2007

[Download]