پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (39-45)

عنوان : ( اﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮔﺎو ﻫﺎی ﺗﺎزه زای ﻫﻠﺸﺘﺎﻳﻦ )

نویسندگان: فاطمه حسینی , علیرضا هروی موسوی , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﺮ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﻲ ﮔﺎوﻫـﺎی ﺷﻴﺮی ﺗﺎزه زای ﻫﻠﺸﺘﺎﻳﻦ از 12 رأس ﮔﺎو ﺗﺎزه زای ﻫﻠﺸﺘﺎﻳﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ً ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ از ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوی ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ (n=6) و ﻳﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوی ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ (n=6). ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری داده ﻫﺎی ﺗﻜﺮار ﺷﺪه در زﻣﺎن از روﻳﻪ Mixed ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜـﺮار در زﻣﺎن و ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ داده ﻫﺎ از روﻳﻪ GLM ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری SAS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﻴﺮ، ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑـﻲ و ﻻﻛﺘـﻮز در ﺑـﻴﻦ ﺧﻮراکﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد. ﺧﻮراک دارای ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮ، درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺷﻴﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داری اﻓﺰاﻳﺶ داد. اﺛﺮ ﺧـﻮراک ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮ روی ﻣﺼﺮف ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد. ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮ آﻣﻴﻨﻲ و آﻧﺰﻳﻢ آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز (AST) ﺳﺮم ﺧﻮن ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ. اﺛﺮ زﻣﺎن ﺑﺮ روی ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﺮ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ)، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎی ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻛﻠـﺴﺘﺮول، ﻧﻴﺘـﺮوژن اوره ای ﺧﻮن و آﻧﺰﻳﻢ آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز در ﺧﻮن ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ را ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﺛـﺮات ﻣـﻀﺮ ﺑـﺮ روی ﻓﺮاﺳـﻨﺠﻪ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﻴـﺪی و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﻴﺮده ﻛﺮد.

کلمات کلیدی

, کنجاله سویا, کانولا, گاو شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028586,
author = {حسینی, فاطمه and هروی موسوی, علیرضا and دانش مسگران, محسن},
title = {اﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮔﺎو ﻫﺎی ﺗﺎزه زای ﻫﻠﺸﺘﺎﻳﻦ},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {39--45},
numpages = {6},
keywords = {کنجاله سویا، کانولا، گاو شیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮔﺎو ﻫﺎی ﺗﺎزه زای ﻫﻠﺸﺘﺎﻳﻦ
%A حسینی, فاطمه
%A هروی موسوی, علیرضا
%A دانش مسگران, محسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2012

[Download]