پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, دوره (2), شماره (3), سال (2011-9) , صفحات (51-62)

عنوان : ( بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در برآورد جریان رودخانه توسط شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: رودخانه بختیاری)            )

نویسندگان: علیرضا اسکندری نیا , هادی نظرپور , میرخالق ضیاتبار احمدی , مهدی تیموری , محمد ذاکرمشفق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه گذشته استفاده از شبکه عصبی در شبیه سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی افزایش چشمگیری داشته است. نظر به این که بیشتر تحقیقات در این زمینه معطوف به رابطه بین این شبکه ها و سایر مدل های بارش رواناب و یا ارزیابی الگوریتم های آموزش است پژوهشی جهت بررسی ورودی های اساسی و کمکی، جهت پیش گویی جریان ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق به منظور پیش‌بینی روزانه جریان رودخانه بختیاری از شبکه پرسپترون چند لایه استفاده و جهت نیل به اهداف فوق به بررسی نقش بارش پیشین در فرایند بارش- رواناب پرداخته شد و این پارامتر نیز به ورودی های مدل اضافه و بهبود قابل توجهی در نتایج پیش بینی (با ضریب تعیین 94/0 در مرحله صحت سنجی) حاصل گردید. بررسی آنالیز حساسیت مدل نسبت به پارامترهای ورودی نشان دهنده این مطلب بود که دبی یک روز قبل، میزان بارش 7 روز قبل و بارش در ایستگاه باران سنجی تنگ پنج، پارامترهای اصلی این حوضه در پیش گویی جریان روزانه رودخانه می باشند.

کلمات کلیدی

, مدل سازی بارش- رواناب, شبکه عصبی مصنوعی, شاخص بارش پیشین, رودخانه بختیاری, استان چهارمحال و بختیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028659,
author = {علیرضا اسکندری نیا and هادی نظرپور and میرخالق ضیاتبار احمدی and تیموری, مهدی and محمد ذاکرمشفق},
title = {بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در برآورد جریان رودخانه توسط شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: رودخانه بختیاری)           },
journal = {پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز},
year = {2011},
volume = {2},
number = {3},
month = {September},
issn = {2251-6174},
pages = {51--62},
numpages = {11},
keywords = {مدل سازی بارش- رواناب، شبکه عصبی مصنوعی، شاخص بارش پیشین، رودخانه بختیاری، استان چهارمحال و بختیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در برآورد جریان رودخانه توسط شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: رودخانه بختیاری)           
%A علیرضا اسکندری نیا
%A هادی نظرپور
%A میرخالق ضیاتبار احمدی
%A تیموری, مهدی
%A محمد ذاکرمشفق
%J پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
%@ 2251-6174
%D 2011

[Download]