هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06

عنوان : ( مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از GIS و تحلیل چند متغیره (MCDM) در ایران مرکزی )

نویسندگان: رویا اسکندری , ناصر حافظی مقدس , حبیب الله قاسمی , احسان مرادآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همگام با رشد جمعیت و رو به اتمام گذاشتن سوختهای فسیلی و بدلیل افزایش گازهای گلخانه ای استفاده از منابع دیگر انرژی روز به روز در جهان رو به افزایش است و کشور ایران نیز از این امر مستثنی نمی باشد. استفاده برخی از منابع انرژی همراه با تولید پسماندهای خطرناک می باشد. انتخاب و تعیین سایت دفن زباله های خطرناک بدلیل تأثیرات بیولوژیکی و اکولوژیکی که در منطقه خواهد داشت بسیار حساس می باشد. هدف از این تحقیق شناسایی سایت مناسب محل دفن زباله های خطرناک در ایران مرکزی می باشد که بوسیله نقشه ها و تصاویر ماهواره ای و تهیه لایه های اطلاعاتی مناسب با استفاده از نرم افزار GIS و روش AHP تهیه ماتریس زوجی برای تعیین وزن پارامترها و با استفاده از روش تفریقی(میانگین حسابی) انجام شد . بدین منظور از 15 لایه اطلاعا تی شامل کاربری اراضی در آینده، پوشش گیاهی، نفوذپذیری، شیب، لیتولوژی، بافت خاک، فاصله از شهر و جاده اصلی و فرعی و همچنین اعمال حر یم مناسب از مراکز جمعیتی (روستا، مراکز نظامی، ایستگاه قطار و...)، گسل، منابع تأمین آب (قنات، چاه و چشمه)، آبراهه ها، شهر و جاده های دسترسی (اصلی و فرعی) استفاده شد و در نهایت 9 مکان مناسب شناسایی شد.

کلمات کلیدی

, لندفیل, پسماند خطرناک, مکان یابی, ایران مرکزی GIS , AHP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028660,
author = {رویا اسکندری and حافظی مقدس, ناصر and حبیب الله قاسمی and احسان مرادآبادی},
title = {مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از GIS و تحلیل چند متغیره (MCDM) در ایران مرکزی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {لندفیل، پسماند خطرناک، مکان یابی، ایران مرکزی GIS ،AHP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از GIS و تحلیل چند متغیره (MCDM) در ایران مرکزی
%A رویا اسکندری
%A حافظی مقدس, ناصر
%A حبیب الله قاسمی
%A احسان مرادآبادی
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود
%D 2011

[Download]