زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology, دوره (70), شماره (3), سال (2011-4) , صفحات (233-244)

عنوان : ( کاربرد روش موازنه فشار تزریق و فشار سطح آب مخزن در کنترل نشتی سد زاوین(استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: اکبر قاضی فرد , ناصر حافظی مقدس , ناصر تالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدود نمودن نشت آب در پایین دست سدها از الزامات طراحی و اجرای مناسب آنها می باشد. این مساله از طریق شناسایی درست ساختارهای زمین شناسیو طراحی و اجرای درشت پرده تزریق با توجه به این ساختارها قابل دست یابی است.

کلمات کلیدی

, سد زاوین, نشت آب, ترکیب دوغاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028773,
author = {اکبر قاضی فرد and حافظی مقدس, ناصر and تالی, ناصر},
title = {کاربرد روش موازنه فشار تزریق و فشار سطح آب مخزن در کنترل نشتی سد زاوین(استان خراسان رضوی)},
journal = {زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology},
year = {2011},
volume = {70},
number = {3},
month = {April},
issn = {1735-8574},
pages = {233--244},
numpages = {11},
keywords = {سد زاوین، نشت آب، ترکیب دوغاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد روش موازنه فشار تزریق و فشار سطح آب مخزن در کنترل نشتی سد زاوین(استان خراسان رضوی)
%A اکبر قاضی فرد
%A حافظی مقدس, ناصر
%A تالی, ناصر
%J زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology
%@ 1735-8574
%D 2011

[Download]